Verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Nijmegen en Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Rivierenland

Informatie over stemmen met een kiezerspas en stemmen bij volmacht

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Neder-Betuwe maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Nijmegen en van de leden van het bestuur van het Waterschap Rivierenland op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

 • Bij Team Gemeentewinkel, t.n.v. Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Deze formulieren zijn ook via onze website te downloaden.
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur de stempas over te leggen bij Team Gemeentewinkel,t.n.v. Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Neder-Betuwe maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Nijmegen en van de leden van het bestuur van het Waterschap Rivierenland op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 • Bij Team Gemeentewinkel,t.n.v. Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook via onze website te downloaden.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten per verkiezing aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie

Team Gemeentewinkel, t.n.v. Verkiezingen
Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden
Tel: 14 0488

Of kijk op onze website.