Adresonderzoek opgestart (30 januari 2019)

Voornemen ambtshalve uitschrijving en persoonslijst opgeschort

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk.

De gemeente start in zo’n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij de volgende persoon/ personen in de gelegenheid om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats:

  • S. Ponikowska (geb. 27-05-1972), datum voornemen: 21-01-2019
  • A.M. Ponikowski (geb. 17-04-1974), datum voornemen: 21-01-2019

Persoonslijst opgeschort

Van onderstaande persoon is onlangs de persoonslijst opgeschort:

  • J.K. Kurek (geb. 05-12-1973), datum besluit: 03-01-2019
  • B. El Amrani (geb. 05-10-2001), datum besluit: 16-01-2019

Zienswijze indienen tegen voornemen tot ambtshalve uitschrijving

De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na de datum van het voornemen genoemd in deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden aan Gemeente Neder-Betuwe, team Gemeentewinkel Postbus 20 4043 ZG Opheusden. Voor een mondelinge toelichting moet u van te voren telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0488.

Bezwaar maken tegen opgeschorte persoonslijst

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.