Besluiten van de gemeenteraad, vergadering 12 december 2019

Omdat wethouder Keuken een week eerder schriftelijk zijn ontslag indiende en deze raadsvergadering waarschijnlijk de laatste voor hem is als wethouder, reikt burgemeester Kottelenberg hem namens de raad bloemen uit. Op 24 januari 2020 is een afscheidsreceptie gepland waarover later meer informatie volgt.

 • De heer J. Klaassen (SGP) en de heer M.E.P. Mulder (GB) zijn benoemd als burgerraadslid. De heer Klaassen legt hierna de eed af en de heer Mulder de belofte, beiden deden dat in handen van de voorzitter.

Gemeenteraad

Gemeenteraad

 • Vastgesteld is de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 die is geactualiseerd naar de nieuwe VNG-modelverordening 2019.
 • Er zijn geen wensen en bedenkingen over toetreding Lidmaatschap werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties door de gemeenschappelijk regelingen (AVRI, GGD, ODR, RAR, Regio Rivierenland en Werkzaak Rivierenland).
 • Vastgesteld is bestemmingsplan ‘Keizerstraat 7, IJzendoorn’ voor het realiseren van een woonhuis in het voormalige koelhuis aan dat adres.
 • Vastgesteld is bestemmingsplan Engelandstraat 1b, Dodewaard voor de uitbreiding van het laanboombedrijf ‘Batouwe boomkwekerijen’.
 • Er zijn geen wensen en bedenkingen tegen de grondprijzenbrief 2020 die het college van burgemeester en wethouders op 22 oktober 2019 vaststelde.
 • Vastgesteld zijn de regionale bodemkwaliteitskaart en regionale Nota bodembeheer; hierdoor zijn de regels 2012 binnen Regio Rivierenland voor hergebruik van grond en bagger toe te passen in Neder-Betuwe en dat hergebruik makkelijker en goedkoper maakt.
 • Vastgesteld is de verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2020 waarin de vrijwilligersprijs in is opgegaan; de onderscheiding Ereburgerschap Neder-Betuwe is in deze verordening opgenomen zodat de verordening uit 2017 die daarvoor gold is ingetrokken.
 • Vastgesteld zijn de volgende verordeningen 2020 op de heffing en invordering van: onroerendezaakbelasting | hondenbelasting | rioolheffing | forensenbelasting | toeristenbelasting | precariobelasting | lijkbezorgingsrechten | leges | verordening die de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten regelt | marktgeldverordening.
 • De derde bestuursrapportage 2019 is voor kennisgeving aangenomen. Ingestemd is met: de daarin opgenomen begrotingswijziging alsmede met de nieuw te vormen reserve in 2019 Reserve kapitaallasten Bovenwijkse voorzieningen en Fonds Ruimtelijke Investeringen; met de mutaties in de reserves; met investeringsbudget van circa € 37.000 voor Sporthal De Linie; met verhoging duurzaamheidsinvesteringsbudget sporthal De Leede (€ 52.500) t.l.v. investeringsbudget De Eng en De Biezenwei; met de vrijvallen restant  duurzaamheidsinvesteringsbudgetten van sporthallen De Eng, De Biezenwei, Sporthal de Linie en Gymzaal Kesteren.
 • Vastgesteld is de Notitie Uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie waarmee de gemeenteraad, instemt met de uitgangspunten voor het vervolgen van het RES-traject. Dit gebeurt met de andere regiogemeenten; met deze handvatten moeten ze komen tot een voldoende invulling voor verduurzaming van het energieverbruik om in 2030 minimaal 55% CO2 reductie te kunnen behalen.
 • Vastgesteld is een aangepaste zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD Gelderland-Zuid, waardoor ingestemd wordt met de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis.
 • Ingestemd is met het wijzigen en verruimen van de openingstijden van het gemeentehuis en het benodigde budget van structureel € 29.000,- hiervoor beschikbaar te stellen.
 • De motie is unaniem aangenomen over de betrokkenheid van de raad bij de besluitvorming over de afvalstoffenheffing. Het houdt in dat 1. het college bij het voorleggen van een conceptzienswijze over de Avri-begroting aan de raad expliciet een scenario over de samenstelling van de afvalstoffenheffing (vast/variabel) voorstelt; 2. in de toekomst de raad (rechtstreeks) actief wordt geïnformeerd over ingrijpende begrotingswijzigingen; 3. de raad vanaf 2020 via een raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld wordt om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de hoogte en samenstelling (vast/variabel) van de afvalstoffenheffing in het navolgende jaar, voordat hierover besluitvorming in het algemeen bestuur van de Avri plaatsvindt; 4. met de agendacommissie af te stemmen wanneer behandeling van dit onderwerp in het najaar van 2020 kan plaatsvinden.