Vertrokken onbekend waarheen (1 mei 2019)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de woongemeente. Vaak gaat dit goed, maar het wordt soms ook vergeten. Gelet op allerlei zaken die er tijdens de verhuizing geregeld moet worden is dit ook niet zo verwonderlijk.

De gemeente start in zo’n geval dan een adresonderzoek waarin we de persoon erop attenderen dat er nog aangifte gedaan moet worden. Wanneer iemand hierop niet reageert besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument/rijbewijs aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van diverse overheidsvoorzieningen.

Van onderstaande persoon is onlangs de persoonslijst opgeschort:

  • L.R.G. Schrijver (geb. 23-08-1985), datum besluit: 18-04-2019

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.