Besluiten van de gemeenteraad

van 4 april 2019

Tijdens de vergadering van 4 april 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:

  • Vaststelling ‘Verordening elektronische kennisgeving Neder-Betuwe’: Met deze vaststelling lopen we vooruit op een wetswijziging die de publicatie van aangevraagde en verleende vergunningen via Overheid.nl beoogt te regelen. Overigens is deze publicatie via een link op de website van Neder-Betuwe en op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad te lezen.
  • Vaststelling ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019’ en Vaststelling ‘Verordening Jeugdhulp 2019’: Per 2018 geldt het recht op wettelijk minimumloon en minimum vakantietoeslag voor alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit betekent dat ook de informele hulpverleners minimaal het minimumloon en minimum vakantietoeslag betaald moeten krijgen als zij, op basis van een overeenkomst van opdracht, vanuit een persoonsgebonden budget worden betaald. Vorig jaar is landelijk tijdelijk een uitzondering gemaakt voor mensen die via een pgb voor naaste familieleden zorgen. Deze groep hoefde nog niet te voldoen aan het wettelijk minimumloon. De uitzondering loopt af per 1 mei 2019. Nu er een nieuwe ministeriële regeling is die voorziet in een structurele oplossing, is het nodig de verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp hier op aan te passen.
  • Kennisname van het ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022 en de conceptveiligheidsstrategie 2019-2022. Akkoord met het indienen van de zienswijze: Eens per vier jaar wordt op het niveau van Oost-Nederland de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De vorige plannen zijn in 2018 afgelopen en om die reden zijn de nieuwe plannen ter consultatie voorgelegd, conform artikel 38b, lid 2 Politiewet. In de zienswijze staat de oproep om in het meerjarenbeleidsplan met meer nadruk aandacht te besteden aan de volgorde van prioritering van de inzet van politiecapaciteit. Landelijke en regionale prioriteiten mogen niet ten koste gaan van de uitvoering en maatwerk op lokaal niveau.

Meer lezen?

Kijk elders op onze gemeentelijke website.