Raadsvergadering op 27 september

Gemeentehuis, raadszaal, 19.30 uur

Het Debat

 • Bestemmingsplan Waalbandijk 113, Dodewaard dat de vestiging van een hondenkennel/hondenpension aan de Waalbandijk 113 te Dodewaard mogelijk maakt.
 • Tweede bestuursrapportage 2018. Hierin geeft het college voor de tweede keer dit jaar een tussenstand van de uitvoering van de in de begroting 2018 vastgelegde plannen. Besproken wordt of het lukt om de afgesproken doelen te behalen; wat gaat goed en wat niet en waar moet worden bijgestuurd.
 • Moties over vaccinaties.

Het Besluit

Hamerstukken

 • Afscheid van de heer R. Langelaar, lid van de Rekenkamercommissie.
 • Beëdiging van mevrouw Van de Plasse, herbenoemd als lid van de Rekenkamercommissie.
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 • Wijziging kaders commissie bestuurlijke vernieuwing.
  Voorstel is, dat de commissie bestuurlijke vernieuwing een nieuwe positie krijgt: die van adviescommissie van het presidium. In onderlinge afstemming kunnen beide gremia vervolgens de bestuurlijke vernieuwing van de gemeenteraad verder vormgeven.
 • Nota Bovenwijks 2018
  D
  e gemeente moet haar kosten voor ruimtelijke ontwikkeling (deels) verhalen op partijen die baat hebben bij deze gemeentelijke investeringen. De Nota Bovenwijks 2018 formuleert het beleid waarop kostenverhaal plaatsvindt (methodiek), om welke gemeentelijke investeringen het gaat en wat hiervan de financiële consequenties zijn (toepassing).
 • Bestemmingsplan ‘Parapluregeling archeologie’
  Met de vaststelling van dit bestemmingsplan krijgen gronden de archeologische waarden uit het eerder vastgestelde gemeentelijke archeologiebeleid.
 • Bestemmingsplan ‘Kesteren, Hoofdstraat 31 en 33’
  Het college stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen; het plan, dat een nieuwe vestiging van een supermarkt aan de Hoofdstraat 31 en 33 in Kesteren uitsluit, past binnen de Detailhandelsstructuurvisie en het Masterplan Kesteren en creëert mogelijkheden om deze locatie te gaan herontwikkelen.
 • Bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan A, fase 3’
  Het college stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van minimaal 84 woningen mogelijk maakt en de afronding beoogt van de woningbouwlocatie Casterhoven aan de oostkant van de Hoofdstraat in Kesteren.
  Het plan is mede op basis van diverse gemeentelijke beleidskaders opgesteld zoals de Structuurvisie, het structuurplan Casterhoven en het woningbouwprogramma.
  Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het plan nu ongewijzigd kan worden vastgesteld. Voor beeldbepalende locaties in Casterhoven zijn extra beeldkwaliteitskaders opgesteld.
 • Oprichten gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie breedbandnetwerk Rivierenland
  Het college stelt voor dat de raad het college toestemming verleent tot het oprichten van een gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk wordt voor de aanleg van een open breedbandnetwerk in Rivierenland.

Bespreekstukken

 • Bestemmingsplan Waalbandijk 113, Dodewaard – zie beschrijving hierboven bij Het Debat.
 • Tweede bestuursrapportage 2018 – zie beschrijving hierboven bij Het Debat.
 • Moties over vaccinaties

Welkom op de publieke tribune om de discussie te volgen. De vergaderstukken zijn hier te vinden

Thuis kunt u via livestream de vergadering beluisteren.