College-informatieavond op donderdag 20 september

Over ruimtelijke strategische visie, mobiliteitsagenda en oprichten gemeenschappelijke regeling voor uitvoering breedbandnetwerk

Locatie: gemeentehuis

Agenda

19.30 uur: Ruimtelijke strategische visie

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 2016-2020, om zo slagvaardig te kunnen werken aan meer werkgelegenheid en een prettig woon- en werkklimaat. Deze regionale ambitie is vastgelegd in het regionale ambitiedocument 2016-2020. Een van de opgaven van de regionale ambitie is de ‘afstemming  ruimtelijke keuzes en regelgeving’. Om uitvoering te kunnen geven aan deze opgave is gestart met het opstellen van de Ruimtelijke Strategische Visie die nu in concept gereed is en waarover de raadsleden van de betrokken gemeenten  nu worden geconsulteerd. De verwachting is dat medio 2019 de Ruimtelijke Strategische visie ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

20.15 uur: Mobiliteitsagenda

Het is van belang om regionaal samen te werken aan de regionale mobiliteitsvraagstukken en zo de lobby richting Rijk en provincie meer kracht te geven. In 2017 is hiervoor de Startnotitie Mobiliteit Rivierenland vastgesteld, waarbij is afgesproken tot een Uitvoeringsplan Mobiliteit te komen waarmee  Rivierenland één geluid vanuit de regio laat horen naar publieke en private partners om mee samen te werken.
Om tot een Uitvoeringsplan Mobiliteit te komen zijn de regionale hoofdopgaven in beeld gebracht en uitgewerkt tot een brochure met als werktitel 'de Mobiliteitsagenda'. Deze geeft op regionale hoofdlijnen de acht mobiliteitsopgaven weer die gemeenten in gezamenlijkheid willen uitwerken. Hierbij wordt ingezet op robuuste, duurzame en slimme mobiliteit.

21.00.00 uur: Oprichten gemeenschappelijke regeling uitvoering breedbandnetwerk

Het streven is om in Regio Rivierenland een 100% dekkend open breedbandnetwerk te realiseren voor ca. 12.000 adressen in dit gebied waarvan circa 1900 adressen in ons buitengebied. Hiervoor wil men de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland oprichten.

Achterliggende stukken

Welkom op de publieke tribune om de discussie te volgen. De vergaderstukken zijn hier te vinden.