Uit de raadsvergadering van 27 september 2018

De raad nam de volgende besluiten

-           Jubilea: Mevrouw Gunther feliciteert als nestor van de raad de SGP met zijn 100-jarig jubileum en wethouder Keuken met zijn 10-jarig jubileum als wethouder.

-           Afscheid heer R. Langelaar: De heer Langelaar was van 30 juni 2012 tot 1 juli 2018 lid was van de Rekenkamercommissie. Burgemeester Kottelenberg bedankt hem voor zijn inspanningen en inbreng.

-           Beëdiging van mevrouw Van de Plasse: Mevrouw Van de Plasse is als lid van de Rekenkamercommissie op 29 oktober 2015 door de raad voor drie jaar benoemd. Op 14 juni 2018 besloot de raad haar per 29 oktober 2018 voor nog drie jaar te benoemen. Voorafgaand aan haar nieuwe termijn legt mevr. Van de Plasse nu in handen van de voorzitter de belofte af.

-           Wijziging kaders commissie bestuurlijke vernieuwing: Het besluit is genomen dat de commissie bestuurlijke vernieuwing een nieuwe positie krijgt: die van adviescommissie van het presidium. In onderlinge afstemming kunnen beide gremia vervolgens de bestuurlijke vernieuwing van de gemeenteraad verder vormgeven.

-           Nota Bovenwijks 2018: De gemeente moet haar kosten voor ruimtelijke ontwikkeling (deels) verhalen op partijen die baat hebben bij deze gemeentelijke investeringen. De Nota Bovenwijks 2018 is vastgesteld die het beleid formuleert waarop kostenverhaal plaatsvindt (methodiek), om welke gemeentelijke investeringen het gaat en wat hiervan de financiële consequenties zijn (toepassing).

-           Bestemmingsplan ‘Parapluregeling archeologie’: Dit bestemmingsplan is vastgesteld zodat de archeologische waarden uit het eerder vastgestelde gemeentelijke archeologiebeleid grondslagen heeft.

-           Bestemmingsplan ‘Kesteren, Hoofdstraat 31 en 33’: Dit bestemmingsplan is vastgesteld; het plan, dat een nieuwe vestiging van een supermarkt aan de Hoofdstraat 31 en 33 in Kesteren uitsluit, past binnen de Detailhandelsstructuurvisie en het Masterplan Kesteren en creëert mogelijkheden om deze locatie te gaan herontwikkelen.

-           Bestemmingsplan ‘Casterhoven, Deelplan A, fase 3’: Dit bestemmingsplan is vastgesteld; het maakt de bouw van minimaal 84 woningen mogelijk en beoogt de afronding van de woningbouwlocatie Casterhoven aan de oostkant van de Hoofdstraat in Kesteren. Het plan is mede op basis van diverse gemeentelijke beleidskaders opgesteld zoals de Structuurvisie, het structuurplan Casterhoven en het woningbouwprogramma. Voor beeldbepalende locaties in Casterhoven zijn extra beeldkwaliteitskaders opgesteld.

-           Oprichten gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie breedbandnetwerk Rivierenland: De raad verleent aan het college toestemming voor het oprichten van een gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk wordt voor de aanleg van een open breedbandnetwerk in Rivierenland.

-           Bestemmingsplan Waalbandijk 113, Dodewaard: Dit bestemmingsplan is vastgesteld; het maakt de vestiging van een hondenkennel / hondenpension aan de Waalbandijk 113 te Dodewaard mogelijk.

-           Tweede bestuursrapportage 2018: De raad neemt de tweede bestuursrapportage 2018 van de gemeente Neder-Betuwe voor kennisgeving aan. In deze rapportage geeft het college voor de tweede keer dit jaar een tussenstand van de uitvoering van de in de begroting 2018 vastgelegde plannen. Besproken wordt of het lukt om de afgesproken doelen te behalen; wat gaat goed en wat niet en waar moet worden bijgestuurd. Verder stemt de raad in met de in deze tweede bestuursrapportage 2018 opgenomen begrotingswijziging en met de onttrekking van € 80.000 uit de algemene reserve.

-           Motie(s) over vaccinaties, ingediend door: dhr. Van Andel en dhr. Woldberg: Aan het college is verzocht: 1. te onderzoeken op welke wijze het college de voorlichting naar alle inwoners omtrent het vaccineren kan verbeteren en/of uit kan breiden en eventuele andere mogelijkheden kan toevoegen teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen; 2. de onderzoeksresultaten en eventuele financiële consequenties van de uitvoering van deze motie aan de raad uiterlijk mei 2019 voor te leggen; 3. de raad over de voortgang te rapporteren via de P&C-cyclus.

In Het Debat zijn twee conceptmoties over dit onderwerp besproken. Na de discussie hierover is in Het Besluit één (gewijzigde) motie ingediend. Voorafgaand aan de stemming over de motie legt de heer Waasdorp een stemverklaring af: “Onze partij staat al honderd jaar voor vrijheid van godsdienst, gewetensvrijheid en respect voor elkaar. Dat lijkt met deze aangepaste motie in voldoende mate gewaarborgd. De overwegingen en toelichtingen zijn hier en daar wat onjuist door alle aanpassingen die zijn gedaan, maar uiteindelijk gaat het om het verzoek aan het college.” Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.