Gemeente Neder-Betuwe investeert in nieuwe projecten

Samen verder bouwen aan Ruimte voor de Samenleving

Samen met inwoners en ondernemers wil het college van burgemeester en wethouders in 2019 de positie van Neder-Betuwe verder verstevigen. Investeringen zijn er in de omgevingsvisie, groene openbare ruimte, jeugd, huisvesting scholen, woningbouw en accommodaties in de dorpen. Ook verkeer en duurzaamheid krijgen een impuls. B en W zetten het verlagen van de belastingdruk voor inwoners voort. De Onroerende Zaak Belasting zal vanaf 2018 jaarlijks met 2% dalen.

Het is de eerste begroting van Neder-Betuwe na de gemeenteraadsverkiezingen. Het college biedt de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan op 8 november.

Wethouder Hans Keuken van Financiën is tevreden, maar blijft alert. “Economisch zit het tij mee. Onze financiën zijn op orde, de begroting is meerjarig sluitend. Naast bestaande projecten biedt de Begroting 2019 ruimte voor nieuwe initiatieven. We hebben een stevige ambitie, echter de Miljoenennota maakt duidelijk dat het Rijk minder investeert in gemeenten, minder bijdraagt aan het Gemeentefonds dan eerder was voorgenomen. We ontvangen minder uit het gemeentefonds wat een negatief effect heeft op onze financiële positie.”

In vier achtereenvolgende jaren zijn er overschotten (2019: € 238.000; 2020: € 224.000; 2021: € 346.000; 2022:€ 614.000). B en W stellen de gemeenteraad voor om in de periode 2019-2022 een bedrag van 6,3 miljoen euro te investeren. Naast deze investeringen stelt het college de gemeenteraad ook voor om voor iets meer dan € 3 miljoen euro budgetten beschikbaar te stellen om allerlei maatschappelijke doelen te realiseren. “Onze inzet is en blijft een sluitende begroting, met stevige ambities op verschillende terreinen.”

Huisvesting scholen

Wethouder Keuken: “Er komt in 2019 een gemeentelijk huisvestingsplan voor scholen. We hebben inzicht in de huidige capaciteit aan schoollokalen in de dorpen en combineren dit met optimale voorzieningen voor onze kinderen, doelstellingen duurzaamheid en een goede spreiding van scholen binnen onze gemeente.”

Vervangen van gemeentelijke essen

Met het uitvoeren van een plan van aanpak voor de essentaksterfte, is er straks weer een vitaal bomenbestand.

Omgevingswet

Om te anticiperen op de landelijke eis een omgevingswet op te stellen, gaat de gemeente samen met Neder-Betuwse inwoners en bedrijven eerst een Omgevingsvisie ontwikkelen.

Duurzame nieuwbouwwoningen in alle kernen voor alle doelgroepen

Ook in de komende jaren zal worden ingezet op woningbouw in elke kern.

Verkeer en bereikbaarheid

In het vernieuwde Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP) wordt onder meer (auto)mobiliteit gestimuleerd. Er wordt gelobbyd voor een veilige A15.

Duurzaamheid

Met een uitvoeringsprogramma Klimaatnota wordt gewerkt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2020 en volgende jaren.

Kesteren-Zuid

In Kesteren zijn er investeringen in de openbare ruimte in de Hoofdstraat.

Vrijwilligers

De gemeente Neder-Betuwe waardeert vrijwilligers en mantelzorgers en wil hen meer ondersteunen.

Accommodaties en Leefbaarheid

Samen met inwoners, bedrijven en verenigingen wordt gekeken aan welke accommodaties behoefte is.

Extra veld voetbalvereniging Kesteren

Voetbalverenigingen moeten beschikken over voldoende velden. Er wordt onderzocht welke scenario’s mogelijk zijn in overleg met de verenigingen.