Financiën Wmo, Jeugd- en Participatiewet in Neder-Betuwe in evenwicht

Het college van B en W is tevreden over hoe de gemeente Neder-Betuwe met beschikbare financiële middelen uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugd- en Participatiewet, de zogenoemde 3 decentralisaties (3D’s).

Wethouder Hans Keuken: “We zijn zowel financieel als in het proces ‘in control’. Het gaat goed, we kunnen de zorg bieden aan onze inwoners die nodig is. We houden in 2018 geld over, en 4 ton structureel over aankomende jaren. Dit sluit aan bij ons doel om in evenwicht te zijn en risico’s in aankomende jaren op te kunnen vangen. Over 2016-2017 is een goedkeuringsverklaring ontvangen van de accountant.”

In 2015 is Neder-Betuwe gestart met de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein: de Jeugdzorg en Wmo-begeleiding (per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeente). Daarnaast werd de Participatiewet ingevoerd: één regeling die de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. De gemeente Neder-Betuwe heeft de Kernpunten in de dorpen ingericht als loket voor inwoners voor alle vragen en ondersteuning binnen het sociaal domein.

Wethouder Keuken: “Voor het bieden van adequate jeugdzorg is geld beschikbaar voor preventieve activiteiten en voor een beter contact met de eerstelijnszorg. Zo is er geld gereserveerd voor een praktijkondersteuner bij de huisartsen.”

Evaluatie

In 2015-2016 stond continuïteit van de zorg aan Neder-Betuwse inwoners centraal, waarbij kritisch werd gekeken of er financiële tekorten zouden kunnen ontstaan. De gemeente Neder-Betuwe deed wat de wet voorschreef, soms was er gezien het beschikbare budget sprake van een versobering. Om de raming beter aan te laten sluiten bij de uitvoering en zorgbehoeften van inwoners, is in 2017-2018 soms geschoven met budgetten van de 3D’s zodat die aansluiten op de verwachte uitgaven in een jaar. Ook zijn er meer preventieve activiteiten ontwikkeld.

Wethouder Herma van Dijkhuizen: “Ik ben heel tevreden over de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugd-, Participatiewet en de Wmo-begeleiding in Neder-Betuwe en het financieel evenwicht in 2018 en volgende jaren, maar dat is geen reden om stil te zitten. We richten ons op onze inwoners en blijven zoeken naar mogelijkheden om betere zorg te bieden. In 2019 zal wederom gekeken worden naar de ‘outcome’, de effecten van ons sociaal beleid. Het moet blijven aansluiten bij de zorgbehoeften van onze inwoners.

Daarnaast hebben wij onze telefonische bereikbaarheid vanaf oktober 2018 anders ingericht. Inwoners die ons voor een hulpvraag benaderen, komen direct bij de Kernpunten uit. We zorgen er dan voor dat in het eerste contact (of hoogstens een tweede aanvullend contact) met een medewerker van de Kernpunten, de inwoner geholpen is met de hulpvraag. In 2019 hopen we eerste resultaten te kunnen presenteren.”