Beeldvormende avond op 1 november

Donderdag 1 november in de raadzaal van het gemeentehuis

Agenda

  • 19.00 uur: Raadsspreekuur
  • Aansluitend: Zienswijze begrotingswijziging 2018 GGD Gelderland-Zuid i.v.m. Veilig Thuis: Door de GGD Gelderland-Zuid is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om binnen de huidige begroting 2018 de werkzaamheden te verrichten. Geconstateerd is dat de deelnemende gemeenten extra zouden moeten investeren in Veilig Thuis. Voor Neder-Betuwe zou dit een bedrag van € 15.754 betekenen. De raad wordt gevraagd op 8 november een zienswijze vast te stellen. Vooruitlopend hierop wordt dit onderwerp tijdens deze beeldvormende avond behandeld.
  • 19.30 uur: Provinciaal toezicht op de gemeentelijke financiën: Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor haar financiële huishouding. De provincie houdt hier toezicht op. De heer Carl Sanders van provincie Gelderland verzorgt een presentatie over wat dit toezicht betekent. Dit mede ter voorbereiding op de behandeling van de begroting later deze beeldvormende avond en in de raadsvergadering van 8 november 2018.
  • 20.15 uur: Pauze
  • 20.30 uur: Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022: De gemeenteraad heeft het zogeheten budgetrecht wat inhoudt hij bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven en hoeveel inkomsten daarvoor (naar verwachting) beschikbaar zijn. Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Op 8 november gebeurt dit voor de begroting 2019. Ter voorbereiding heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbegroting opgesteld. Raadsleden en burgerraadsleden kunnen tijdens deze beeldvormende avond het college bevragen. Vooruitlopend hierop zijn hun technische vragen al schriftelijk voor het college beantwoord.

Welkom op de publieke tribune. De vergaderstukken staan elders op onze website.