Voorgenomen besluit onttrekking openbaarheid

Het besluit ligt vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage.

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om het gedeelte van de Parallelweg te Opheusden tussen de noordgrens van het perceel kadastraal bekend Opheusden sectie D perceelnummer 11 en de zuidgrens van het perceel kadastraal bekend, Opheusden sectie C perceelnummer 2624 op basis van artikel 9 en 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet te onttrekken aan het openbaar verkeer.

Dit weggedeelte staat bekend als de ‘Polsestraat’. Het voornemen is om de onbewaakte spoorwegovergang af te sluiten.

Het besluit ligt vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Belanghebbenden in kunnen deze zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerpbesluit indienen bij burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.