Gemeenteraad stelt unaniem begroting 2019 vast; investeringen en verdere verlaging onroerendzaakbelasting

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode, de begroting voor het jaar 2019, vastgesteld alsmede de meerjarenraming voor 2020-2022.

Een begroting die zich kenmerkt door investeringen. Maar ook door verlaging van de onroerendzaakbelasting (ozb). Had het college nog voorgesteld om die elk jaar tot en met 2021 te verlagen met 2%, de meerderheid van de raad zette via een amendement nog een stap extra :ook ná 2021 gaat de ozb jaarlijks met 2% omlaag totdat de belastingdruk onder de 100% komt.

Overschotten

In vier achtereenvolgende jaren zijn er overschotten. In 2019 gaat het om € 238.000, in 2020 is het overschot € 224.000; in 2021 bedraagt het € 346.000 en in 2022 is het bedrag dat overblijft € 614.000.

Investeringen

Met een bedrag van 6,3 miljoen euro op de begroting wordt er geïnvesteerd in de omgevingsvisie, de openbare ruimte, jeugd, huisvesting scholen, woningbouw en accommodaties in de dorpen. Ook verkeer en duurzaamheid krijgen een impuls. Hiernaast is er ruim drie miljoen beschikbaar om allerlei maatschappelijke doelen te realiseren.

Extra uren opsporingsambtenaren

Eveneens besloot de meerderheid van de raad via een amendement om een bedrag van € 35.000 op te nemen voor versterking van het korps Buitengewoon Opsporingsamtenaar (BOA) vanaf het derde kwartaal 2019 met 1,0 fte ten behoeve van het (preventieve) toezicht en de handhaving op alcohol-, drugs- en geluidsoverlast.

T. Vlastuin
Tijdens de raadvergadering werd de heer T. Vlastuin benoemd en geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie.

Verdere raadsbesluiten

  • Mevrouw G.R.F. Berends-Jansen is benoemd tot lid van het auditcomité in de vacature mevrouw Elzing-Platzer.
  • De nieuwe Controleverordening en actualisatie controleprotocol is vastgesteld die de kaders geeft voor controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De vorige verordening dateerde uit 2004.
  • De Onderzoeksverordening is vastgesteld waarin de regels staan voor het college voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De vorige verordening dateerde uit 2004.
  • Bestemmingsplan Hamsestraat 70, Opheusden is vastgesteld dat de akoestische situatie voor het bedrijf op dat adres op een juiste wijze regelt en noodzakelijk is om de (woon)bestemming van de woningen Hamsestraat 66 en 68 te wijzigen naar een agrarische bestemming.
  • Ingestemd is met de voorgestelde begrotingswijziging GGD Gelderland-Zuid i.v.m. Veilig Thuis. Door de GGD Gelderland-Zuid is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om binnen de huidige begroting 2018 de werkzaamheden te verrichten. Geconstateerd is dat de deelnemende gemeenten extra zouden moeten investeren in Veilig Thuis. Voor Neder-Betuwe is dit een bedrag van € 15.754.

Kees van Hattum nieuwe ambassadeur Ieder1Gelijk

Aan het begin van de vergadering deelde voorzitter Kottelenberg mee dat de heer C. (Kees) van Hattum (ChristenUnie) de nieuwe ambassadeur van Ieder1Gelijk in Neder-Betuwe is; hij neemt de plaats in van mevrouw Gonny den Hartog die dit was totdat zij verhuisde naar een plaats buiten de gemeente.