Donderdag 8 november: gemeenteraad behandelt begroting 2019

Welkom om 19.30 uur in de raadzaal

Tijdens deze vergadering behandelt de gemeenteraad onder meer de begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 en besluit daarmee welke plannen de komende jaren wel of niet worden uitgevoerd.

De rollen van de gemeenteraad en het college

De gemeenteraad heeft het zogenoemde ‘budgetrecht’. Dit houdt in dat de raad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven én welke inkomsten (uit onder meer gemeentelijke belastingen) daarvoor nodig zijn.  Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast.

Ter voorbereiding stelt het college van burg¬meester en wethouders een ‘ontwerpbegroting’ op. Dit is een concept van de begroting. De gemeenteraad besluit dus uiteindelijk of deze ontwerpbegroting (geheel of gedeeltelijk) akkoord is en stelt de uiteindelijke begroting vast.

Door op 8 november de begroting 2019 vast te stellen, bepaalt de raad:

 • welke doelstellingen de gemeente in 2019 wil bereiken;
 • wat de gemeente in 2019 voor elke doelstelling gaat doen;
 • hoeveel geld daarvoor in 2019 (en ook in latere jaren) nodig is.

Volg de raadsvergadering in het gemeentehuis of thuis

De raadsvergadering van 8 november is openbaar. U bent van harte uitgenodigd om de discussie te volgen. U kunt de vergadering vanaf 19.30 uur ook rechtstreeks via www.nederbetuwe.nl volgen (alleen geluid). Klik op www.nederbetuwe.nl in de groene balk op ‘Politieke agenda’ en dan op ‘Live’. Als u bij ‘Politieke agenda’ op ‘Raad’ klikt, dan verschijnt de agenda met de achterliggende stukken.

Hier leest u de verkorte algemene beschouwingen van de zes politieke partijen die zetels hebben in de raad: SGP (8 zetels) - PvdA (3 zetels) - Gemeentebelangen (3 zetels) - CDA (2 zetels) - VVD (1 zetel) - ChristenUnie (1 zetel). Deze zijn ook geplaatst bij de gemeentepagina's in Hét Gemeentenieuws van 7 november 2018.

Agenda raadsvergadering 8 november 2018 (Het Besluit)

 • Opening / Vaststelling agenda
 • Benoeming en beëdiging burgerraadslid: de heer T. Vlastuin voor de ChristenUnie
 • Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen Het Debat en Het Besluit van 27 september 2018
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Benoeming nieuw lid auditcomité. Na het verzoek van mevr. M.E. Elzing-Platzer om haar ontslag te verlenen als lid van het auditcomité, wordt voorgesteld als opvolger te benoemen mevrouw G.R.F. Berends-Jansen.
 • Vaststelling nieuwe Controleverordening en actualisatie controleprotocol; voor kaders controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De huidige verordening dateert uit 2004.
 • Vaststelling Onderzoeksverordening; regels voor het college voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De huidige verordening dateert uit 2004.
 • Bestemmingsplan Hamsestraat 70, Opheusden. Om de akoestische situatie voor het bedrijf op dat adres op een juiste wijze te regelen, is het noodzakelijk om de (woon)bestemming van de woningen Hamsestraat 66 en 68 te wijzigen naar een agrarische bestemming. Op het ontwerp dat ter inzage lag zijn geen zienswijzen ingediend zodat het college voorstelt dit bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Bespreekstukken

 • Zienswijze begrotingswijziging GGD Gelderland-Zuid i.v.m. Veilig Thuis

Door de GGD Gelderland-Zuid is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om binnen de huidige begroting 2018 de werkzaamheden te verrichten. Geconstateerd is dat de deelnemende gemeenten extra zouden moeten investeren in Veilig Thuis. Voor Neder-Betuwe zou dit een bedrag van € 15.754 betekenen. Het college stelt voor dat de raad hier positief op reageert.

 • Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

De gemeenteraad heeft het zogeheten budgetrecht. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven en hoeveel inkomsten daarvoor (naar verwachting) beschikbaar zijn. Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad, op voorstel van het college, de begroting voor het volgende jaar vast. Vandaag gebeurt dit voor de begroting 2019.