Beeldvormende avond 22 november

Donderdag 22 november in de raadzaal, 19.00 uur.

Op de agenda staat onder meer:

  • 19.15 uur: Raadsspreekuur

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, kunnen zich tot uiterlijk 21 november (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.

  • 19.30 uur: Gemeentelijk rioleringsplan

Voorgesteld wordt om het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de periode 2019 t/m 2023 vast te stellen. Hierin is vastgelegd hoe gemeente Neder-Betuwe omgaat met de wettelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het plan staan de beleidsmatige, strategische, operationele en financiële kaders voor de gemeentelijke watertaken voor de komende jaren. De ambities kunnen worden samengevat als ‘solide en integraal, richting duurzaam en toekomstbestendig’. De integrale visie openbare ruimte (IVOR) biedt kansen om tegelijk met de aanpak van de wegen ook de riolering te vervangen, te verbeteren en in te spelen op klimaatadaptatie. Ondanks een hoger investeringsvolume dan voorgaande periode, is door verlaging van de rekenrente van de kapitaallasten een verhoging van de rioolheffing niet noodzakelijk.

  • Terugkoopverklaring Laanboomhuis

Het college wil afspraken vastleggen met kwekersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) over de ontwikkeling van het Laanboomhuis op het Agro Business Centre. Deze afspraken zijn vertaald in een uitvoeringsovereenkomst en een subsidiebeschikking. Een koopplicht van het Laanboomhuis voor de gemeente is een voorwaarde van de provincie voor haar subsidie en van de bank voor financiering aan TCO. De koopplicht gedurende de eerste tien jaar van exploitatie van het Laanboomhuis wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  • Begraafplaatsenbeleid

De raad wordt voorgesteld de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018’ vast te stellen die is afgestemd op de actuele wensen van de beheerder en van de nabestaanden. De raad wordt ook  voorgesteld een beleidsdocument voor kennisgeving aan te nemen waarmee het behoud van de meest waardevolle gedenktekens wordt geborgd. Eveneens wordt de raad voorgesteld de voorziening egalisatie begraafrechten op te heffen om het aantal reserves en voorzieningen tot een minimum te beperken.

  • 20.30 uur: Kadernota Veiligheid 2019-2022

De huidige Kadernota Veiligheid verloopt na 2018. Op basis van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen is een nieuwe Kadernota (2019-2022) noodzakelijk waarin prioriteiten worden benoemd die passen bij het huidige veiligheidsbeeld en de verschillende ontwikkelingen op het brede terrein van veiligheid. In het conceptjaarplan worden de uitvoeringsactiviteiten benoemd, wordt teruggekeken naar het verloop gedurende het voorgaande jaar en wordt aangegeven welke acties het komende jaar zullen worden uitgevoerd.

  • Derde wijziging APV (woonoverlast)

De belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft invulling van artikel 2:79. Hierdoor krijgt de burgemeester de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers, in zowel huur- als koopwoningen. De oorsprong van deze bevoegdheid is ontstaan bij de invoering van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017. Voor het overige betreft het voorstel enkele redactionele wijzigingen.

  • Belastingverordeningen

Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2019 door de gemeenteraad dienen diverse belastingverordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Voorgestelde verordeningen sluiten aan op de bestuurlijke doelstellingen van onze gemeente zoals verwoord in de begroting 2018. Daarom word voorgesteld om de volgende verordeningen vast te stellen. Uitgezonderd de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing, de precariobelasting, de marktgelden en de lijkbezorgingsrechten worden alle overige belastingen en leges (uitgezonderd de wettelijke tarieven) verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. De legestarieven telecommunicatie zijn naar beneden bijgesteld. De opbrengst onroerende zaakbelasting is gedaald met 2% conform het vastgestelde beleid voor de periode 2018-2022.

Welkom op de publieke tribune om de discussie te volgen. De vergaderstukken staan elders op onze website.