Het Debat en Het Besluit, raadsvergadering

Donderdag 31 mei, 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis

Het Debat

Agenda

 • Avri: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017c.q. de begroting  2019 vaststellen.
 • Werkzaak Rivierenland: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 c.q. de begroting 2019 vaststellen.
 • GGD Gelderland-Zuid: jaarrekening 2017: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 vaststellen.
 • GGD Gelderland-Zuid: begrotingswijziging 2018 i.v.m. Veilig Thuis: Er is een benchmark uitgevoerd waaruit blijkt dat de gemeente Neder-Betuwe € 46.253 extra zou moeten investeren in Veilig Thuis. De GGD heeft hiervoor een begrotingswijziging in voorbereiding. Het college stelt voor hiermee in te stemmen.
 • GGD Gelderland-Zuid: begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de begroting 2019 vaststellen.
 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017  c.q. begroting 2019 vaststellen.

Hamer

Het Besluit

Op de agenda staat onder meer:

 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken:

 • Opheffing commissie regionale samenwerking. Voorgesteld wordt om de commissie regionale samenwerking op te heffen. De taken van de commissie worden dan door het presidium overgenomen.
 • Bestemmingsplan Broedershof Echteld. Het college stelt de raad voor dit bestemmingplan vast te stellen. Daardoor wordt het mogelijk om maximaal 50 woningen en bijbehorende voorzieningen op de planlocatie in Echteld mogelijk te maken. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Op het beeldkwaliteitsplan zijn geen inspraakreacties ontvangen.
 • Wijziging structuurvisie vanwege bestemmingsplan Spoorstraat 6-8 Kesteren. In de Structuurvisie Neder-Betuwe 2015 is het perceel Spoorstraat 6-8 te Kesteren aangewezen als ‘ontwikkelingsrichting wonen’. Het college vindt dit bij nader inzien geen goede keuze omdat het terrein in gebruik is en blijft als bedrijventerrein. Daarom stelt het college voor dat de raad de Structuurvisie Neder-Betuwe 2018 voor het perceel Spoorstraat 6-8 aanpast en vaststelt.
 • Bestemmingplan IJzendoorn-West, fase 2. Dit bestemmingsplan beoogt de afronding van de woningbouwlocatie IJzendoorn-West door het bouwen van twintig woningen. Het plan is opgesteld mede op basis van diverse gemeentelijke beleidskaders, zoals de Structuurvisie en het woningbouwprogramma. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het plan nu ongewijzigd kan worden vastgesteld.

Gemeenschappelijke regelingen: jaarrekening en begroting

De gemeente Neder-Betuwe werkt op vele terreinen samen met andere gemeenten om gezamenlijk taken uit te voeren of beleid voor te bereiden. Dit gebeurt onder meer via zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’: instellingen die door de deelnemende gemeenten worden betaald en waarvan het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de colleges en/of de raden.

Elk voorjaar worden de raden van de deelnemende gemeenten om een reactie (zienswijze) op de conceptbegroting van het komende jaar gevraagd. Elke raad kan via het indienen van een zienswijze zijn standpunt over de beleidsinhoudelijke en financiële koers voor het komende jaar kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting vast en doet dit mede op basis van de zienswijzen van de raden. Of de doelen daadwerkelijk zijn bereikt, controleert de raad na afloop van het jaar aan de hand van de jaarrekening. Ook hierover kan elke raad zijn standpunt geven voordat de jaarrekening in het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

De gang van zaken:

 • Dagelijks bestuur zendt ontwerpjaarrekening en ontwerpbegroting naar gemeenten
 • College van B&W stelt raad voor hoe te reageren op ontwerpjaarrekening en –begroting
 • Gemeenteraad reageert d.m.v. definitieve zienswijzen op de ontwerpjaarrekening en –begroting
 • Algemeen bestuur stelt aan de hand van alle zienswijzen de definitieve jaarrekening en begroting vast

Vlaggetje

 • Regio Rivierenland: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 c.q. de begroting 2019 vaststellen.
 • Omgevingsdienst Rivierenland: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 c.q. de begroting 2019 vaststellen.
 • Regionaal Archief Rivierenland: jaarrekening 2017 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 c.q. de begroting 2019 vaststellen.
 • Industrieschap Medel: jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019: De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Mede aan de hand van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur de jaarrekening 2017 c.q. de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 vaststellen.

Bespreekstukken

Bij het onderdeel ‘Het Debat’ (zie hiervoor) is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

 • Avri: jaarrekening 2017 en begroting 2019
 • Werkzaak Rivierenland: jaarrekening 2017 en begroting 2019
 • GGD Gelderland-Zuid: jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 i.v.m. Veilig Thuis en begroting 2019
 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: jaarrekening 2017 en begroting 2019

U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Thuis volgen kan ook via livestream.