College-informatieavond: met politiecijfers, evaluatie zorg, over duurzaamheid, jongeren op gezond gewicht en de bouwprojecten

Donderdag 7 juni, gemeentehuis

Raadzaal

19.30 uur: Politiecijfers 2017

De politie geeft een terugblik op de cijfers van 2017 en het eerste gedeelte van 2018. Daarnaast wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de politie zoals het context gedreven werken, de samenwerking tussen politie, gemeente en overige veiligheidspartners en de samenwerking met WhatsApp-groepen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de teamchef en de aanwezige wijkagenten.

20.15 uur: Duurzaamheid en adaptatiebeleid

Ons klimaat verandert. Opwarming door broeikasgas CO² ligt hieraan mede ten grondslag. De oude wijze van energieopwekking moet op de schop. Energietransitie is het devies om te bereiken dat veranderingen in het klimaat geen desastreuze vormen gaan aannemen. Naast dat we van de oude brandstoffen af gaan, moeten we zorgen voor op een andere wijze energie opwekken. Samen, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, moeten we ervoor gaan zorgen dat we in de nabije toekomst veel minder energie verbruiken.

Naast de investeringen in duurzaamheid moet de gemeente zich ook verplicht voorbereiden op veranderende omstandigheden. Regenbuien worden steeds frequenter en zijn heviger en er komen ook meer zomers met extreme warmte voor. De landelijke overheid heeft daarom een deltaplan ruimtelijke adaptatie opgesteld. In ongeveer 25 minuten wordt tijdens de college-informatieavond via een presentatie de gemeentelijke rol uitgelegd, zoomen we in op onze kwetsbare locaties en gaan we in op specifiek één plaats waar we leren welke maatregelen genomen kunnen worden.

21.30 uur: Werkwijze Sociaal Domein / Onderzoek positie Kernpunten

In de tweede helft van 2017 is de wijze geëvalueerd waarop de gemeente de toegang tot de zorg heeft georganiseerd. Na ontvangst van de rapportage daarover is aanvullend onderzoek gedaan naar de decentrale Kernpunten. De resultaten van deze twee onderzoeken worden gepresenteerd aan de raad.

Microfoon

Lingezaal, D1.35

19.30 uur: Jongeren op Gezond Gewicht

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er e?e?n op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind; de integrale aanpak.

Een integrale aanpak is alleen effectief als er sprake is van politiek-bestuurlijk draagvlak: zowel het college van B&W, de raad, maar ook beleidsmakers uit verschillende beleidsterreinen dienen enthousiast en betrokken te zijn. Dit is een voorwaarde om JOGG ook in Neder-Betuwe te laten slagen.

Na een korte toelichting door betrokken beleidsmedewerkers zal de landelijke organisatie van JOGG een presentatie verzorgen. De landelijke organisatie zal de ervaringen vanuit andere gemeenten met de (burger)raadsleden delen en vragen van de raad kunnen beantwoorden.

20.30 uur: Presentatie projectenportefeuille

Het college informeert u over de voortgang en de huidige stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke initiatieven en (facilitaire) projecten. Naast de diverse woningbouwprojecten gaan we per kern ook in op de centrumontwikkelingen en staan we stil bij de infrastructurele projecten. Ten slotte lichten wij u kort de actuele stand van de (grond)exploitaties toe.