Werkgever, laat uw medewerker stemmen

op 21 maart 2018

De burgemeester van Neder-Betuwe herinnert in verband met de op woensdag 21 maart 2018 te houden

  • verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Neder-Betuwe
  • referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.

  1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.
  2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.