Taalniveau goed: certificaten voor pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie

Pedagogisch medewerkers van de peuteropvangvoorzieningen en de voorscholen in Neder-Betuwe behaalden onlangs al het taalcertificaat dat per 1 augustus 2019 landelijk verplicht wordt om peuters voorschoolse educatie te kunnen geven. Een mooi resultaat!

Twee taaltoetsen zijn onlangs afgenomen. Daaruit bleek dat alle medewerkers van de reformatorische voorscholen (SVEG) en een aantal van Kindcentrum Betuwe al over het juiste taalniveau beschikken. Zij ontvingen hun certificaat. De andere pedagogisch medewerkers van het Kindcentrum kozen voor een (bredere) opleiding waarin deze taaltoets is opgenomen. Als deze opleiding is afgerond ontvangen zij eveneens het taalcertificaat.

Niveau 3F

Beroepskrachten in de voorschoolse educatie moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen ‘Spreken, Luisteren en Lezen’.

Bijdrage Rijk

Neder-Betuwe heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van het Rijk geld gekregen om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren. Dat is belangrijk. Want bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang. Zeker als kinderen in een taalarme omgeving opgroeien, zijn zij voor hun taalontwikkeling voor een groot deel afhankelijk van pedagogisch medewerkers.

Inmiddels is van taalvaardigheid een landelijk speerpunt gemaakt.