Besluiten gemeenteraad

Op 8 maart 2018 werd de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad (periode 2014-2018) gehouden.

Aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering is stilgestaan bij het feit dat Nees van Wolfswinkel (SGP) 25 jaar raadslid is. Voor een uitgebreide tekst hierover: zie de gemeentepagina van 14 maart of kijk elders op onze website.

Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen:

 • Benoemd zijn in de ‘commissie onderzoek geloofsbrieven’: de heer T.J. de Vree (voorzitter), mevrouw M.E. Elzing-Platzer en de heer J. Pul. Deze commissie adviseert de raad bij zijn taak om op 27 maart 2018 de geloofsbrieven van de op 21 maart 2018 verkozen raadsleden te onderzoeken en te besluiten over het toelaten van de benoemde raadsleden tot de gemeenteraad. Deze commissie adviseert ook of het verloop van de verkiezingen in de ogen van de raad rechtmatig is geweest.
 • De ‘Verordening auditcomité gemeente Neder-Betuwe 2018’ is vastgesteld. Het betreft aanpassingen van de verordening uit 2013 en gaat over de mogelijkheid om burgerraadsleden te benoemen, de openbaarheid van de vergaderingen en enkele technische aanpassingen in de verordening.
 • De tweede wijziging algemene plaatselijke verordening 2018 is vastgesteld omdat per 1 januari 2018 landelijke regels zijn gaan gelden voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ volgens het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. De brandbeveiligingsverordening 2013 is ingetrokken.

Gemeenteraad
Staand vanaf links: Stefan van Someren, Jan Eerbeek, Gert van Leeuwen, Lizette Elzing, Jan Pul, Geerten van der Lugt (achter), Kees van Hattum, Nees van Wolfswinkel (achter), Jan Kottelenberg, Dik Waasdorp, Rudine Berends, Ernst Arends, Mimi Gunther, Willem Keuken, Herma van Dijkhuizen, Jan Woldberg. Vooraan vanaf links: Thomas de Vree, Amy Mathijssen, Gonny den Hartog, Ton Keuken.

 • Een krediet van € 1,04 miljoen is beschikbaar gesteld als bijdrage voor de realisatie van het Laanboomhuis op het Agro Business Centre in Opheusden. Eveneens brengen geld in: Tree Centre Opheusden (TCO) en provincie Gelderland.
 • Een krediet van € 76.150,-- is beschikbaar gesteld om de installaties van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en die van de drie sporthallen tegen boekwaarde over te nemen. De bestaande leaseconstructie vroeg aanpassing omdat deze vorm wettelijk niet meer mag.
 • Ingestemd is met het convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022. Het huidige convenant met Bibliotheek Rivierenland loopt af in 2018. Door de vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten is een conceptconvenant opgesteld. Hierin is het basispakket verkleind, waardoor de kosten dalen. Ook zijn hierdoor de keuzemogelijkheden vergroot en de financiën transparant gemaakt.
 • Het concept-amendement dat voorafgaand aan besluitvormende raad in Het Debat werd besproken alsmede de concept-motie zijn als gevolg van de beraadslaging niet ingediend.
 • Burgemeester Kottelenberg zegde toe dat het college in zijn besluitvorming over de aanvullende eenjarige programma’s en activiteiten voor 2019 de mogelijkheid meeneemt om ‘Bibliotheek voor Ukkies’ te behouden conform de toezegging in Het Debat. Bij deze besluitvorming wordt ook de mogelijkheid betrokken om peuterprentenboeken te overhandigen aan ouders die de geboorte van hun baby komen aangeven.
 • De raad stemt in met de door het college opgestelde zienswijze voor Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over het brandweerzorgplan, de organisatieontwikkeling en de financiën. Alle raden van de deelnemende gemeenten worden hiertoe in de gelegenheid gesteld.
 • Het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan 2018 is vastgesteld. Het gaat om een actualisatie van dit plan uit 2011. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is ook een aantal nieuwe projecten/maatregelen opgenomen. In totaal gaat het om € 3.534.750 aan projecten. De uitvoering vindt plaats nadat de financiële consequenties van dit plan bij de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 integraal zijn afgewogen.
 • De geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is vastgesteld met dien verstande dat:
 1. het opheffen van de voorziening egalisatie begrafenisrechten zoals voorgesteld in de nota niet wordt doorgevoerd;
 2. de volgende reserves en voorzieningen worden opgeheven en de saldi via exploitatie c.q. resultaatbestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve: reserve grondexploitatie en voorziening opleiding/cursussen;
 3. de minimale omvang van de algemene reserve wordt verhoogd van € 1,0 naar € 2 miljoen;
 4. aan de reserve huisvesting Van Lodenstein College geen rente meer wordt toegevoegd;
 5. de reserve ‘3 decentralisaties’ geen deel uitmaakt van de weerstandscapaciteit waarmee zowel de bufferfunctie als het risico in de weerstandsparagraaf komt te vervallen.

De financiële consequenties van deze voorstellen worden verwerkt in de jaarrekening 2017. Een besluit over het al dan niet opheffen van de voorziening egalisatie begrafenisrechten wordt genomen bij besluitvorming over bijzondere graven.