Vergaderingen

Beeldvormende avond: donderdag 28 juni (raadzaal, 19.30 uur); Raadsvergadering: dinsdag 3 juli en eventuele uitloop naar 4 juli (raadszaal, 19.30 uur)

Beeldvormende avond: donderdag 28 juni (raadzaal, 19.30 uur)

Agenda

 • Jaarstukken 2017
 • Eerste Bestuursrapportage 2018
 • Kadernota 2019

Raadsvergadering: dinsdag 3 juli en eventuele uitloop naar 4 juli (raadszaal, 19.30 uur)

De vergadering van 3 juli is mogelijk te kort om alle onderwerpen te behandelen. Indien nodig wordt de vergadering geschorst om op woensdag 4 juli om 19.30 uur weer te worden hervat.

Op de agenda van Het Besluit)staat onder meer:

 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid en besluit tot toelating.

Als gevolg van het ontslag als raadslid wegens verhuizing naar een andere gemeente van mevrouw A.E.M. den Hartog is er een vacature in de raad ontstaan bij de PvdA-fractie.

 • Jongeren op gezond gewicht Neder-Betuwe

Het college stelt voor dat de raad instemt met het plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Neder-Betuwe 2019/2023.

 • Verordening Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 2018

Inwoners met een beperkt inkomen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn. kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de extra (medische) kosten die zij in verband met hun ziekte of handicap maken. Na evaluatie van deze regeling stelt het college een aantal verbetervoorstellen voor. Die zijn verwerkt in de voorliggende verordening.

 • Solidariteitsregeling Wmo en Jeugd 2017

In 2014 maakten tien gemeenten in de Rivierenland afspraken ten aanzien van solidariteit voor Wmo en jeugd in 2015 en 2016. Het college stelt nu voor dat de raad ermee instemt om deze afspraken ook voor 2017 te laten gelden. In september 2018 wordt dan een voorstel voorgelegd voor afspraken over 2018 en verder.

 • Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting

Het college stelt voor dat er een beleidsrijk integraal huisvestingsplan voor de scholen in de gemeente op te stellen.

 • Vergoeding achterstallig onderhoud De Hervormde School te Opheusden

Het college heeft overeenstemming met het schoolbestuur van De Hervormde School te Opheusden gekregen over de uitvoering van achterstallig onderhoud. De raad wordt voorgesteld om hiervoor een bijdrage van € 119.921 te verlenen.

Gemeentehuis

Hierna worden de agendapunten in Het Debat behandeld:

 • Jaarstukken 2017

In de jaarstukken 2017 (bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen) legt het college verantwoording aan de raad af over het in 2017 gevoerde beleid. Tevens doet het college voorstellen voor de bestemming van het resultaat en het sanctioneren van de overschrijdingen van programma’s en kredieten.

 • Eerste bestuursrapportage 2018

In de eerste bestuursrapportage geeft het college een tussenstand van de uitvoering van de in de begroting 2018 vastgelegde plannen.

 • Kadernota 2019-2022

In november 2018 legt de raad in de begroting 2019 de plannen voor dat jaar vast.  Vooruitlopend daarop behandelt de raad vanavond de kadernota 2019. Hierin worden de beleidskeuzes en prioriteiten, voortvloeiend uit het coalitieakkoord en afgewogen vanuit actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, voor de komende jaren vastgelegd. De kadernota geeft inzicht in de financiële positie, de te hanteren uitgangspunten die gebruikt worden voor het samenstellen van de begroting en meerjarenraming, de (financiële) ontwikkelingen, de weerstandscapaciteit en de weerstandsratio. De behandeling van dit onderwerp begint met korte toespraken door de zes fractievoorzitters.

Het Besluit

Bij het onderdeel ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

 • Jaarstukken 2017
 • Eerste bestuursrapportage 2018
 • Kadernota 2019-2022