Gemeenteraad na heidag: Neder-Betuwe gaat ‘Visie 2030’ opstellen

Op 5 juni jl. kwamen raadsleden uit alle fracties samen voor een ‘heidag’.

Een zelfstandig en trots Neder-Betuwe, dat op allerlei manieren inwoners betrekt en intensief samenwerkt met de andere gemeenten in Fruitdelta Rivierenland. Daar willen alle fracties in de raad aan werken.

Op 5 juni jl. kwamen raadsleden uit alle fracties samen voor een ‘heidag’. Dit was na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een gezamenlijke aftrap voor de nieuwe raadsperiode. Centraal tijdens deze dag stonden de kracht van de gemeente en de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. Aan het einde van de dag zijn er conclusies getrokken die raadsbreed worden gedeeld.

Zelfstandige gemeente

Neder-Betuwe is financieel gezond, heeft haar risico’s in beeld en heeft voldoende reserves. Het aantal inwoners groeit, de economische groei is bovengemiddeld en de werkloosheid is relatief laag. De gemeente heeft de capaciteiten om haar taken ook op termijn goed uit te kunnen voeren en is in de positie om dicht bij en samen met inwoners te kunnen werken. Een sterk punt van de gemeente is dat er voor elk dorp maatwerk geleverd kan worden. Dit alles is voldoende reden om als zelfstandige gemeente de toekomst in te gaan. De toegevoegde waarde van de gemeente voor de inwoners kan echter wel groeien door meer in te zetten op inwonersparticipatie: wat zijn de wensen en hoe kan het eventueel gezamenlijk worden vorm gegeven.

Slimmere manier van inwonersparticipatie

De raadsfracties vinden dat de kracht en de ideeën van inwoners en ondernemers nog beter benut kunnen worden, want deze zijn van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in de dorpen. De gemeente kan immers alleen goede besluiten nemen als daar draagvlak voor is. En dat draagvlak ontstaat door inwoners, ondernemers, kerken en verenigingen op een goede wijze te betrekken.

Raadsleden, collegeleden en de gemeentelijke organisatie moeten daarom nog meer in contact komen met de inwoners. Raadsleden willen hun volksvertegenwoordigende rol daarbij nog meer oppakken. Ook gaat de gemeente op zoek naar nieuwe of vernieuwende manieren om inwoners te betrekken bij de totstandkoming en evaluatie van gemeentelijk beleid.

Het belang van regionale samenwerking

De raadsfracties waren ook unaniem in het belang dat zij hechten aan regionale samenwerking. De gemeenteraad werkt al enkele jaren aan manieren om deze samenwerking te optimaliseren. De komst van een regionaal investeringsfonds is een mooi succes gebleken. Het belang van de samenwerking met andere gemeenten, met name in Rivierenland, kan nog meer worden uitgedragen. Neder-Betuwe is daarom bereid zo nodig het voortouw te nemen met nieuwe initiatieven.

Vervolgstappen

Naast het werken aan nieuwe manieren van inwonersparticipatie en het uitdragen van het belang van regionale samenwerking, willen de raadsleden ook een concrete toekomstvisie voor een zelfstandig Neder-Betuwe opstellen.

Deze ‘Visie 2030’ moet op diverse thema’s in beeld brengen hoe Neder-Betuwe er in 2030 uitziet en hoe de gemeente ook op lange termijn nog van toegevoegde waarde voor de inwoners blijft. Het is de bedoeling dat de raad deze visie in het najaar vaststelt. Deze visie wordt vervolgens een bouwsteen om op concrete onderwerpen, bijvoorbeeld de voorzieningen per kern en de toekomst van het buitengebied, met inwoners in gesprek te gaan over de verbeteringen die wenselijk zijn.