Gemeente Neder-Betuwe is financieel gezond, maar blijft alert

College van B en W stemt in met Kadernota 2019-2022

De gemeente Neder-Betuwe is financieel gezond. Neder-Betuwe heeft ruimte voor ambities, zoals de uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan, de Omgevingsvisie en de aanpak van de Hoofdstraat in Kesteren. Wethouder Hans Keuken: “De toekomst ziet er goed uit, we willen vooruit en het beste voor Neder-Betuwe. Er ligt een mooie en stevige ambitie die haalbaar is door de, soms moeilijke, keuzes van de afgelopen jaren; we komen van ver. Er is veel gebeurd en hard gewerkt om balans te krijgen en een gezonde financiële huishouding te hebben. De risico’s blijven we tegen het licht houden.”

Burgemeester en wethouders hebben op basis van het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’ de daarin geformuleerde doelstellingen zoveel als mogelijk vertaald in de Kadernota 2019. De kadernota is de voorloper van de begroting die voor het jaar 2019 in het najaar wordt vastgesteld. Als de gemeenteraad de kadernota op 3 juli a.s. vaststelt, zullen de daarin aangekondigde doelstellingen en uitvoering van projecten met financiële consequenties in de begroting worden opgenomen.

Wat willen we bereiken?

Burgemeester en wethouders stellen een fors pakket aan projecten voor. In totaal wordt voor maar liefst een bedrag van ruim € 3.100.000 aan nieuwe zaken voorgesteld. Naast het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan, de Omgevingsvisie en de aanpak van de Hoofdstraat in Kesteren, is een greep uit het pakket van projecten dat het college van B en W voorstelt aan de gemeenteraad:

 • Onderzoek naar rondweg oostzijde van Ochten
 • Ontsluitingsweg van ABC-terrein in Opheusden
 • Duurzaamheid Neder-Betuwe, bijvoorbeeld (ver)bouw van de Hervormde school in Opheusden
 • Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
 • Sportvisie
 • Accommodaties, bijvoorbeeld accommodatiebeleid Dodewaard
 • Herontwikkeling De Eng
 • Exploitatie- en huisvesting dorpshuizen
 • Integraal huisvestingsplan voor scholen
 • Extra veld Voetbalvereniging Kesteren
 • Goed ondernemersklimaat
 • Fietsroutenetwerk

Wat zijn de kosten?

Omdat het college zo snel mogelijk wil starten om ambities waar te maken, wordt de gemeenteraad voorgesteld voor 2019 eenmalig een bedrag van ruim  € 2.600.000 uit de algemene reserve te onttrekken. Gelet op de stabiele financiële positie is dit zonder meer verantwoord. De kadernota voor 2019 sluit met een positief saldo van € 5.074. Voor de meerjarenraming 2020-2022 wordt voldaan aan een voorwaarde om een begrotingsoverschot van € 100.000 te hebben.

Gemeenteraad neemt besluit op 3 juli 2018

In de openbare vergadering van 3 juli behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2019-2022. De volledige Kadernota 2019-2022 inclusief alle bijlagen kunt u downloaden via https://neder-betuwe.notubiz.nl/.