Besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2018

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 31 mei de volgende besluiten genomen:

 • Opheffing van de commissie regionale samenwerking. De taken van deze commissie worden voortaan door het presidium overgenomen.
 • Vaststelling bestemmingsplan Broedershof Echteld waardoor maximaal 50 woningen en bijbehorende voorzieningen op de planlocatie in Echteld mogelijk worden.
 • Wijziging van de structuurvisie voor Spoorstraat 6-8 Kesteren zodat het terrein in gebruik is en blijft als bedrijventerrein.
 • Vaststelling bestemmingplan IJzendoorn-West, fase 2, voor de bouw van 20 woningen.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Regio Rivierenland.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Omgevingsdienst Rivierenland.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Regionaal Archief Rivierenland na aanpassing van de tekst nadathet ingediende amendement werd aangenomen.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 van Industrieschap Medel.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 van Avri na aanpassing van de tekst nadat het ingediende amendement werd aangenomen. De raad heeft het college verzocht om het bestuur van Avri op te roepen om: 1) Het concept-communicatieplan na een zorgvuldige beoordeling, zo spoedig mogelijk vast te stellen om per omgaande tot uitvoering over te kunnen gaan. 2) Alles wat binnen haar mogelijkheid ligt aan te wenden om de uitrol van het nieuwe beleid soepel te laten plaats vinden bij onze inwoners.3) De communicatie vanuit Avri dusdanig duidelijk en volledig te laten zijn, dat afzonderlijke gemeenten zich niet genoodzaakt hoeven te zien om aanvullende communicatiemiddelen in te zetten.
 • Instemming via een zienswijze van de begroting 2019 AVRI na aanpassing van de tekst nadathet ingediende amendement werd aangenomen.
 • Instemming via een zienswijze van de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Werkzaak Rivierenland na wijziging van de tekst nadat het ingediende amendement werd aangenomen.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 van GGD Gelderland-Zuid.
 • Vooralsnog niet akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2018 GGD Gelderland-Zuid i.v.m. Veilig Thuis. Gevraagd is aan de vertegenwoordiger van het college in het algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid om zich binnen dit algemeen bestuur in te spannen dat: 1) de organisatie van Veilig Thuis, mede aan de hand van de benchmark, dusdanig wordt ingericht dat binnen de huidige begroting 2018 gewerkt kan blijven worden; 2) de aanbevelingen van het rekenkamerrapport ‘Grip krijgen op veilig thuis’ voortvarend worden geïmplementeerd; 3) GGD Gelderland-Zuid voor 1 november 2018 rapporteert over de voortgang en indien nodig alsnog met een aangepaste, goed onderbouwde begrotingswijziging komt.
 • Verder wordt besloten om de concepttekst van de zienswijze niet te verzenden. Het college is opgedragen om GGD Gelderland-Zuid met spoed per brief te informeren over het standpunt van de raad van Neder-Betuwe, met handhaving van de argumenten uit het conceptamendement en vermelding van de overwegingen.
 • Instemmen via een zienswijze met de begroting 2019 van GGD Gelderland-Zuid na aanpassing van de teksten nadat het ingediende amendement werd aangenomen.
 • Instemming via een zienswijze met de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid na aanpassing van de teksten nadat het ingediende amendement werd aangenomen.

Meer weten over bovenstaande besluiten? Lees de achterliggende stukken elders op onze website.