Agenda

13 juni: beeldvormende avond
14 juni: college-informatieavond
14 juni: raadsvergadering

Woensdag 13 juni - Beeldvormende avond (Raadzaal)

 • 19.30 uur: Onderwijshuisvesting: Kaders huisvestingsplan onderwijs/Oplossen achterstallig onderhoud Hervormde School Opheusden.
 • 20.30 uur: Zorg en volksgezondheid: Jongeren op gezond gewicht/Wijziging Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten/Solidariteit in Rivierenland t.a.v. Wmo en jeugd in 2017.

Donderdag 14 juni– College-informatieavond (Raadzaal, 19.30 uur)

 • Toelichting Raadsbrief 47c van 30 april van het college over inhoudelijke en financiële verantwoording drie decentralisaties: Wmo, Jeugd en Participatie, over het jaar 2017.

Raadsvergadering, donderdag 14 juni om 21.00 uur

Op donderdag 14 juni vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer:

Hamerstukken

 • Delegatie benoemingsbevoegdheid externe klachtbehandelaar: Door delegatie van alle in artikel 81p Gemeentewet genoemde bevoegdheden wordt de benoemingsprocedure van een externe klachtbehandelaar versneld en gestroomlijnd met de al aan het college gedelegeerde bevoegdheid tot het benoemen van een ombudscommissie.
 • Eervol ontslag lid rekenkamercommissie, benoeming en herbenoeming: Eervol ontslag verlenen aan de heer R.O. Langelaar als lid van de rekenkamercommissie wegens beëindiging wettelijke zittingstermijn. De raad wordt voorgesteld wordt om de heer I.L.J.C. Konings voor een periode van drie jaar te benoemen als lid van de rekenkamercommissie. Tevens wordt voorgesteld mevrouw M.C. van de Plasse voor een periode van drie jaar te herbenoemen.
 • Benoeming nieuw burgerraadslid: De SGP-fractie draagt de heer E. Boorsma voor als burgerraadslid. De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Overig

 • Beëdiging van de heer Konings als lid van de rekenkamercommissie.
 • Beëdiging de heer E. Boorsma als nieuw burgerraadslid.
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 • Afscheid raadslid mevrouw A.E.M. den Hartog: Mevrouw Den Hartog is voornemens op 2 juli 2018 te verhuizen naar een andere gemeente waardoor zij vanaf dan niet langer raadslid kan zijn. Tijdens de raadsvergadering van 14 juni neemt zij afscheid.

Voor achterliggende stukken: via de link Politieke agenda/ datum vergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering in de raadzaal bij te wonen. Thuis via livestream kan ook; klik in de balk op ‘live’.