Besluiten van de gemeenteraad op 3 juli 2018

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli nam de raad de volgende besluiten:

 • Nieuw raadslid PvdA: Namens de ‘commissie onderzoek geloofsbrieven raadsleden’ meldt voorzitter mevrouw Gunther dat de heer A. Jansen voldoet aan de vereisten die aan het raadslidmaatschap worden gesteld. De raad besluit om hem als lid toe te laten.

Bert Jansen
Nadat de heer Bert Jansen in handen van de voorzitter de belofte heeft afgelegd, ontvangt hij bloemen. De heer Jansen neemt de plaats in van Gonny den Hartog die wegens verhuizing naar een andere gemeente op 14 juni afscheid nam als raadslid voor de PvdA.

 • Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Neder-Betuwe: ingestemd is met het plan van aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht’, kortweg JOGG Neder-Betuwe. De uitvoering ervan gaat in nadat dit voorstel in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 integraal is afgewogen. Doel van JOGG is, dat alle activiteiten in Neder-Betuwe die zijn gericht op het terugdringen van overgewicht alsmede preventie daartoe integraal wordt aangepakt op dorpsniveau en gericht is op een gezonde leefomgeving voor kinderen. De regierol komt bij één persoon, de JOGG regisseur.
 • Verordening Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 2018: De evaluatie van de Verordening Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 2017 is voor kennisgeving aangenomen. De raad stelde vervolgens de ‘Verordening Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 2018’ vast waarin een aantal verbeteringen is aangebracht om de aanvraag minder ingewikkeld te maken. De toezegging is gedaan dat de verordening 2018 over een jaar wordt geëvalueerd.
 • Solidariteitsregeling Wmo en Jeugd 2017: Ingestemd is met de toepassing van de Overeenkomst Solidariteit 2015-2016 over het jaar 2017. In 2014 maakten tien gemeenten in Regio Rivierenland voor twee jaar afspraken ten aanzien van solidariteit voor Wmo en jeugd. Om een goede afweging te maken voor eventuele structurele solidariteitsafspraken is nader overleg en afstemming noodzakelijk. Zodoende is het voorstel om de afspraken over 2015 en 2016 met één jaar te verlengen. In september 2018 wordt een voorstel voorgelegd voor afspraken over 2018 en verder.
 • Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting: Besloten is om een beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) op te laten stellen. Dit draagt bij aan een structurele borging van deze taak en aan samenwerking met maatschappelijke partners. Het IHP kent de hoofdthema’s: Spreiding van scholen in relatie tot migratiestromen van leerlingen / Duurzaamheid / Integrale Kindcentra / Kwaliteit onderwijsgebouwen / Ontwikkeling woningbouw / Ruimtelijke relatie tussen schoolgebouwen en bewegingsonderwijs / Passend onderwijs. Bovendien zal het IHP een door de gezamenlijke schoolbesturen ontwikkelde visie op het onderwijs in Neder-Betuwe bevatten.
 • Vergoeding achterstallig onderhoud De Hervormde School te Opheusden: Een bijdrage van € 119.921 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van achterstallig buitenonderhoud van De Hervormde School te Opheusden en in verband daarmee de betrokken begrotingswijziging vastgesteld.
 • Jaarstukken 2017: De jaarstukken 2017 van de gemeente Neder-Betuwe zijn vastgesteld (inclusief de correcties zoals genoemd in het ‘Erratum P en C documenten’) en waarbij:
  • de overschrijdingen op de programma’s en kredieten zijn geautoriseerd;
  • het resultaat van de jaarstukken 2017 is vastgesteld op een overschot van € 1.617.774;
  • het overschot van de jaarstukken 2017 met de volgende bedragen is bestemd voor:
   • a. Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) (€ 25.000);
   • b. Landschapsontwikkelingsplan cofinanciering projecten (€ 29.000);
   • c. I&A-programmagids 2017 (€ 64.000);
   • d. storting overschot jaarstukken 2017 in de algemene reserve (€ 1.499.774);
  • de in jaarstukken 2017 opgenomen begrotingswijziging omtrent de bestemmingen is vastgesteld;
  • de in deze jaarstukken 2017 opgenomen actualisaties van de diverse projecten per 31 december 2017 zijn vastgesteld en eventuele aanvullende kredieten beschikbaar gesteld.
 • Eerste bestuursrapportage 2018: De eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente Neder-Betuwe is voor kennisgeving aangenomen. Ingestemd is met de in deze eerste bestuursrapportage 2018 opgenomen begrotingswijziging; ingestemd is met de onttrekking van € 170.000 uit de algemene reserve; ingestemd is met de toevoeging van € 1.808.572 in 2018 en € 904.286 vanaf 2019 tot 2022 in de reserve precario; ingestemd is met een aanvullend krediet van € 18.000 voor 2018 voor de implementatie van Lias.

Hamer

 • Kadernota 2019-2022: Met 13 stemmen voor (SGP, CDA, VVD en CU) en 5 stemmen tegen (BG en PvdA) wordt de Kadernota 2019-2022 aangenomen en de hierin opgenomen keuzes en uitgangspunten vastgesteld. Aan het college van burgemeester en wethouders is opgedragen om de Kadernota 2019-2022 integraal te verwerken in de ontwerpbegroting 2019 en de daarbij behorende meerjarenraming 2020-2022.
 • Motie vreemd aan de orde over proces Omgevingsvisie Provincie Gelderland: De ‘motie vreemd aan de orde’, ingediend door de raadsleden Berends, Van Essen, Keuken en Van der Lugt over het proces Omgevingsvisie provincie Gelderland wordt met algemene stemmen aanvaard. Het betekent dat het college op verzoek van de raad:
  • bij Gedeputeerde Staten (GS) aandringt op verlenging van de termijn voor het indienen van een zienswijze tot en met 30 september 2018;
  • indien GS daarmee niet instemt, zo nodig een pro-formazienswijze indient zodat daarmee indien gewenst het college de raad zijn rol kan geven;
  • indien GS wijzigingen die de gemeente betreffen niet in overleg doorvoert of voorstelt, GS dringend verzoekt dat in de toekomst wel te doen;
  • de resultaten terug meldt aan de raad.