Verkiezing Gemeenteraad 2018: Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Neder-Betuwe maakt het volgende bekend:

 • Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Neder-Betuwe plaatshebben.
 • Op die dag kunnen bij de afdeling Gemeentewinkel aan het adres Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 • De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 • Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van ditbedrag op rekeningnummer NL83BNGH0285094955 ten name van Neder-Betuwe, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Team Gemeentewinkel, t.n.v. Verkiezingen, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden.

Opheusden, 10 januari 2018

De voorzitter voornoemd,
A.J. Kottelenberg