Beeldvormende avond op 25 januari

Op donderdag 25 januari is er een beeldvormende avond in de raadszaal van het gemeentehuis.

Dit is de agenda:

  • 19.30 uur: Plan van aanpak ‘Armoedebestrijding voor kinderen’

Neder-Betuwe ontvangt van het Rijk vanaf 2017 jaarlijks ongeveer € 78.000 voor de bestrijding van kinderarmoede, de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’. In het voorliggende plan van aanpak stelt het college voor hoe deze extra middelen besteed  kunnen worden.

  • Aansluitend: Beleidsplan schuldhulpverlening

De gemeenteraad moet elke vier jaar een meerjarig beleidsplan schuldhulpverlening vaststellen. Het college heeft daartoe een plan opgesteld. De uitgangspunten van het vorige plan blijven ongewijzigd. Wel wordt gebruik gemaakt van nieuwe wettelijke mogelijkheden en ruimte in de uitvoeringspraktijk m.b.t. vroege signalering en schuldsanering.

  • Aansluitend: Plan van aanpak ‘Beschermd wonen’

Dit meerjarenbeleidsplan schetst de contouren van de opgave van de deelnemende gemeenten om ernaar te streven dat mensen met een psychiatrische achtergrond, waar mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven.

  • 20.30 uur: Klimaatnota 2018-2023

Duurzame manieren van energiewinning en energiebesparing zijn ook voor de gemeente belangrijk. Het college heeft in de ‘Klimaatnota’ het klimaatbeleid voor de komende jaren voorbereid ter besluitvorming door de gemeenteraad op 8 februari 2018.  In deze Klimaatnota worden meerdere vormen van duurzame energie afgewogen, rekening houdend met een aantal kaders. Met het oog op de gemeentelijke klimaatdoelstellingen is in een routekaart aangegeven hoe de overgang naar duurzame energie (energietransitie) in verschillende fases kan worden volbracht. Belangrijk aspecten in de nota vormen ‘bevordering van energiebesparing’ en ‘inwonersparticipatie’. Ook klimaatadaptatie is van belang: het voorsorteren op extremere weersomstandigheden omdat ons klimaat verandert.

Gemeentehuis

Welkom in de raadszaal

Iedereen is welkom in de raadszaal. De achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden.