Het DEBAT en Het BESLUIT – Gemeenteraadsvergadering

Donderdag 8 maart om 19.30 uur

Het Debat

Op de agenda van Het Debat staat onder meer:

Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022

Het huidige convenant met Bibliotheek Rivierenland loopt af in 2018. Door de vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten is een conceptconvenant opgesteld. Hierin is het basispakket verkleind, waardoor de kosten dalen. Ook zijn hierdoor de keuzemogelijkheden vergroot en de financiën transparant gemaakt. Het college stelt voor dat de raad instemt met dit nieuwe convenant voor de periode 2019-2022.

Zienswijze VRGZ op het Brandweerzorgplan, Organisatieontwikkeling en financiële bezuinigingen VRGZ en gemeentelijke bijdrage

In december 2017 nam het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een voorgenomen besluit over het brandweerzorgplan, de organisatieontwikkeling en de financiën. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze over op te stellen. Het college heeft een zienswijze voorbereid en stelt voor dat de raad deze accordeert.

Actualisatie Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan 2018

Het Neder-Betuws Verkeer en Vervoerplan (NBVVP) 2018 is een actualisatie van het NBVVP 2011. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is ook een aantal nieuwe projecten/maatregelen opgenomen. In totaal gaat het om € 3.534.750 aan projecten. De raad wordt voorgesteld dit plan vast te stellen. Wat betreft de uitvoering wordt de raad voorgesteld dit pas te laten plaatsvinden nadat de financiële consequenties van dit plan bij de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 integraal zijn afgewogen.

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

Het college stelt voor de nota reserves en voorzieningen te actualiseren. In het ontwerp dat het college daarvoor opstelde zijn de beleidskaders voor het hebben van reserves en voorzieningen herijkt. Het college stelt ook voor een aantal reserves en voorzieningen op te heffen.

Het Besluit

Op de agenda van Het Besluit staat onder meer:

Hamerstukken

Instelling commissie geloofsbrieven

Op 21 maart 2018 worden negentien personen gekozen als lid van de raad van Neder-Betuwe voor de periode 2018-2022. De raad in ‘oude’ samenstelling dient op 27 maart 2018 de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden te onderzoeken en te besluiten over het toelaten van de benoemde raadsleden tot de gemeenteraad. Ook moet besloten worden of het verloop van de verkiezingen in de ogen van de raad rechtmatig is geweest. Om de raad hierbij te adviseren wordt voorgesteld een ‘commissie onderzoek geloofsbrieven’ in te stellen.

Verordening auditcomité gemeente Neder-Betuwe 2018

Sinds 2013 heeft de raad een auditcomité. Met het oog op de nieuwe bestuursperiode wordt voorgesteld om enkele verbeteringen aan te brengen in de afspraken over dit comité. De verbeteringen betreffen: de mogelijkheid om burgerraadsleden te benoemen, de openbaarheid van de vergaderingen en enkele technische aanpassingen in de verordening.

Tweede wijziging algemene plaatselijke verordening 2018

Per 1 januari 2018 gelden landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Als gevolg hiervan stelt het college voor om de algemene plaatselijke verordening 2018 te wijzigen en de brandbeveiligingsverordening 2013 in te trekken.

Bijdrage voor de realisatie van het Laanboomhuis ABC Opheusden

De raad wordt voorgesteld een krediet van € 1,04 miljoen beschikbaar te stellen om het Laanboomhuis op het Agro Business Centre in Opheusden te kunnen realiseren. Ook Tree Centre Opheusden (TCO) en de provincie Gelderland brengen geld in.

Overname zonnepanelen gemeentehuis en drie sporthallen

De bestaande leaseconstructie van de zonnepaneelinstallaties op de daken van vier gebouwen moet worden aangepast omdat deze vorm wettelijk niet meer mag. Voorgesteld wordt een krediet van € 76.150 beschikbaar te stellen om de installaties tegen boekwaarde over te nemen.

Bespreekstukken

Bij het onderdeel ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

  • Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022 (zie toelichting bij Het Debat)
  • Zienswijze VRGZ op het Brandweerzorgplan, Organisatieontwikkeling en financiële bezuinigingen VRGZ en gemeentelijke bijdrage (zie toelichting bij Het Debat)
  • Actualisatie Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan 2018 (zie toelichting bij Het Debat)
  • Actualisatie nota reserves en voorzieningen (zie toelichting bij Het Debat)