HET DEBAT en HET BESLUIT – Gemeenteraadsvergadering

Donderdag 8 februari om 19.30 uur.

Op de agenda van Het Debat staat onder meer:

 • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede: Neder-Betuwe ontvangt van het Rijk vanaf 2017 jaarlijks ongeveer € 78.000 voor de bestrijding van kinderarmoede, de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’. In het voorliggende plan van aanpak stelt het college voor hoe deze extra middelen besteed kunnen worden.
 • Klimaatnota Neder-Betuwe 2018-2023: In deze klimaatnota worden meerdere vormen van duurzame energie afgewogen, rekening houdend met een aantal kaders. Met het oog op de gemeentelijke klimaatdoelstellingen is in een routekaart aangegeven hoe de overgang naar duurzame energie (energietransitie) in verschillende fases kan worden volbracht. Belangrijk aspecten in de nota vormen ‘bevordering van energiebesparing’ en ‘participatie door onze inwoners’. Ook klimaatadaptatie is van belang: het voorsorteren op extremere weersomstandigheden omdat ons klimaat verandert.
 • Eerste wijziging algemene plaatselijke verordening 2018 (initiatiefvoorstel): Raadslid de heer Waasdorp stelt voor de algemene plaatselijke verordening te wijzigen. De wijziging betreft het opleggen van een maximum aan het aantal vergunningen voor seksbedrijven. Voorgesteld wordt een maximum van één te hanteren.
 • Eerste wijziging reglement van orde van de raad 2017 (initiatiefvoorstel): Raadslid de heer Van Wolfswinkel stelt voor het reglement van orde van de raad te wijzigen op het punt van onderwerpen die in het vragen(half)uur aan bod kunnen komen. Voorgesteld wordt alleen urgente politiek-bestuurlijke vragen toe te laten.

Op de agenda van Het Besluit staat onder meer:

 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Verordening werkgeverscommissie 2018: De huidige verordening op de werkgeverscommissie is niet meer actueel. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen.
 • Werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland: Het college stelt jaarlijks in overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) een werkprogramma vast. Dit werkprogramma geeft een overzicht van alle diensten die de gemeente dat jaar van de ODR afneemt. Door een toename van het aantal aanvragen van een omgevingsvergunning is het huidige beschikbare budget onvoldoende. De raad wordt daarom voorgesteld aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Hiertegenover staan extra legesinkomsten.
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Heuning-Oost’: De Raad van State heeft opdracht gegeven tot het nemen van een herstelbesluit inzake het bestemmingsplan De Heuning-Oost. Dit naar aanleiding van de tegen dit plan ingediende beroepen. Met voorliggend voorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld een dergelijk herstelbesluit te nemen.
 • Samenwerkingsovereenkomst project Veerhaven Ochten e.o.: De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te dienen tegen de voorgestelde gefaseerde gebiedsontwikkeling en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst voor fase 1 van de Veerhaven te Ochten. Het college stelt de raad voor om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.
 • Suppletie-uitkering conventionele explosieven 2017: De gemeente heeft in 2017 kosten gemaakt voor het opsporen en opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het Rijk biedt de mogelijk om een tegemoetkoming van 70% van deze kosten aan te vragen. De raad wordt voorgesteld deze aanvraag in te dienen.
 • Eerste wijziging algemene subsidieverordening sociaal domein 2016: In 2015 is deze verordening vastgesteld. Het college stelt voor om ten aanzien van twee bepalingen wijzigingen door te voeren. Dit omdat deze twee bepalingen tot knelpunten in de uitvoerig leiden.
 • Eerste wijziging verordening op de heffing en de invordering van leges 2018: De raad wordt voorgesteld de tarifering van eenmalige huwelijkslocaties te regelen.
 • Meerjarenbeleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021: De gemeenteraad moet elke vier jaar een meerjarig beleidsplan schuldhulpverlening vaststellen. Het college stelt voor dat de raad voorliggend plan vaststelt. De uitgangspunten van het vorige plan blijven ongewijzigd. Wel wordt gebruik gemaakt van nieuwe wettelijke mogelijkheden en ruimte in de uitvoeringspraktijk m.b.t. vroegsignalering en schuldsanering.
 • Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning 2018-2020: Dit meerjarenbeleidsplan schetst de contouren van de opgave om te ‘ambulantiseren’: de deelnemende gemeenten streven ernaar dat mensen met een psychiatrische achtergrond, waar mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven. De transformatie van beschermd wonen GGZ en maatschappelijke opvang (Wmo) gaat gepaard met de decentralisatie van bevoegdheden en bijbehorende middelen van centrumgemeente Nijmegen naar individuele gemeenten in de regio’s Nijmegen & Rivierenland in 2020. Daarvoor is een regiobreed gedragen plan nodig.

Bespreekstukken

Bij het onderdeel ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

 • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (zie toelichting bij Het Debat)
 • Klimaatnota Neder-Betuwe 2018-2023 (zie toelichting bij Het Debat)
 • Eerste wijziging algemene plaatselijke verordening 2018 initiatiefvoorstel (zie toelichting bij Het Debat)
 • Eerste wijziging reglement van orde van de raad 2017 initiatiefvoorstel (zie toelichting bij Het Debat)