Deel uw opvattingen tijdens de Beeldvormende avond over o.a. uitvoering verkeersplannen, bibliotheekwerk en Laanboomhuis ABC

Donderdag 22 februari.

Op donderdag 22 februari is er een beeldvormende avond in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u uw opvattingen delen over een of meer onderwerpen die op de agenda staan? Meld u zich dan aan bij de griffie, uiterlijk 21 februari om 12.00 uur, via het aanmeldformulier.  of via tel. 14 0488. U kunt zich daar ook aanmelden als u iets wilt zeggen over een onderwerp dat NIET op de agenda staat.

Dit is de agenda

Raadszaal

  • 19.30 uur - Actualisatie Uitvoeringsprogramma Verkeers- en vervoersplan
  • 20.30 uur - Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022
  • Aansluitend - Zienswijze Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Lingezaal (D1.35)

  • 19.30 uur - Financiële bijdrage voor het Laanboomhuis ABC Opheusden
  • 20.15 uur – Raadsspreekuur
  • 20.30 uur – Actualisatie van de nota reserves en voorzieningen
  • Aansluitend – Krediet voor overname zonnepanelensysteem gemeentehuis en sporthallen

Toelichting

Aanpak verkeersknelpunten in de gemeente

Het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan uit 2011 is geactualiseerd; onderdeel van deze update is ook een aangepast uitvoeringsprogramma voor de knelpunten. Dit overzicht is mede opgesteld met inbreng van inwoners. Voor de uitvoering moet nog geld worden gezocht, te weten circa 3,5 miljoen. De plannen omvatten onder meer dat op diverse plekken in de gemeente nog een snelheidsgebied van 30- of 60-km moet komen, verbetering van de inrichting Hoofdstraat Kesteren tussen de aan te leggen rotonde Broekdijk en de Nedereindsestraat, aanpassing van de stationsomgeving Opheusden en verbetering van de kruisingen met de op- en afritten van de A15 in Dodewaard. Sommige verkeersaanpassingen die al op de planning stonden, zijn mede op verzoek van aanwonenden naar voren gehaald in de tijd zoals de weg In ’t Land te Opheusden.

Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022

Het huidige convenant met Bibliotheek Rivierenland loopt af in 2018. Door de vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten is een nieuw conceptconvenant opgesteld. Hierin is het basispakket verkleind, waardoor de kosten dalen, de keuzemogelijkheden zijn vergroot en de financiën transparant zijn gemaakt. Het college stelt voor dat de raad instemt met dit nieuwe convenant voor de periode 2019-2022.

Zienswijze Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In december 2017 nam het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een voorgenomen besluit over het brandweerzorgplan, de organisatieontwikkeling en de gemeentelijke bijdragen. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze op te stellen. Het college heeft een zienswijze voorbereid en stelt voor dat de raad deze op 8 maart accordeert.

Financiële bijdrage voor het Laanboomhuis ABC Opheusden

Op 8 maart besluit de raad over het voorstel van het college om een krediet van 1,04 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Laanboomhuis op het Agro Business Centre in Opheusden.

Actualisatie van de nota reserves en voorzieningen

Het college stelt voor de nota reserves en voorzieningen te actualiseren. In het ontwerp dat het college daarvoor opstelde zijn de beleidskaders voor het hebben van reserves en voorzieningen herijkt. Het college stelt ook voor een aantal reserves en voorzieningen op te heffen.

Krediet overname zonnepanelensysteem gemeentehuis en sporthallen

De bestaande leaseconstructie van de zonnepaneelinstallaties op de daken van vier gebouwen moet worden aangepast omdat deze vorm wettelijk niet meer mag. Voorgesteld wordt een krediet van €76.150 beschikbaar te stellen om de installaties tegen boekwaarde over te nemen.

Klik hier als u meer wilt weten over deze onderwerpen.