Besluiten van de gemeenteraad van 8 februari 2018

De gemeenteraad nam de volgende besluiten

 • Vaststelling van de ‘Verordening werkgeverscommissie 2018’.
 • Beschikbaarstelling van aanvullende middelen voor de uitvoering van het ‘Werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland’ dat nodig is door een toename van het aantal aanvragen van een omgevingsvergunning.
 • Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan ‘De Heuning-Oost’.
 • Besluit om geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de voorgestelde gefaseerde gebiedsontwikkeling en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst project Veerhaven Ochten e.o.
 • Aanvraag Suppletie-uitkering conventionele explosieven 2017 voor het (gecorrigeerde) bedrag van € 381.432,43.
 • Vaststelling eerste wijziging algemene subsidieverordening sociaal domein 2016 waarin twee bepalingen ten opzichte van de verordening in 2015 zijn gewijzigd.
 • Vaststelling eerste wijziging verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 in verband met het regelen van de tarifering van eenmalige huwelijkslocaties.
 • Vaststelling ‘Meerjarenbeleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021’ waarbij onder andere
 • gebruik wordt gemaakt van nieuwe wettelijke mogelijkheden en ruimte in de uitvoeringspraktijk m.b.t. vroeg-signalering en schuldsanering.
 • Instemming met het regionale Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 en daarmee akkoord met de in het beleidsplan opgenomen voorstellen als uitgangspunten voor verdere regionale afspraken en uitvoering.
 • Vaststelling plan van aanpak college voor besteding van de extra middelen (Klijnsma-gelden) voor bestrijding van kinderarmoede. Aan het college is gevraagd om de uitvoering zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.
 • Vaststelling Klimaatnota Neder-Betuwe 2018-2023 met dien verstande dat:
  • naast zonne-energie en windenergie ook andere vormen van duurzame energie onderdeel vormen van het klimaatbeleid voor de periode 2018-2023;
  • voor het bereiken van de doelstellingen 2020-2023 ruimte wordt geboden aan alle initiatieven voor het opwekken van duurzame energie die zich voordoen voor verschillende energiebronnen, als het gaat om: * duurzame energiemaatregelen die energie besparen of opwekken en groter zijn dan maatregelen die voor individuele huishoudens gelden;* initiatieven die door bewoners van Neder-Betuwe, individueel of in samenwerking, worden aangeboden; * aangeboden initiatieven door bedrijven binnen en buiten Neder-Betuwe;
  • deze initiatieven in behandeling worden genomen (en op haalbaarheid worden onderzocht en beoordeeld) en bewoners van Neder-Betuwe worden ondersteund in de benodigde informatievoorziening;
  • mogelijkheden voor participatie helder worden gemaakt;
  • in de komende uitvoeringsprogramma’s wordt opgenomen dat de ingediende projecten met maatschappelijke impact mét argumentatie en beoordeling zodanig met de raad worden gedeeld dat de raad in positie is om zijn zienswijze te geven.
  • De uitvoeringsprogramma’s worden zo vaak als nodig geactualiseerd en de raad wordt hierover geïnformeerd.
 • De ingediende motie dat gemeente Neder-Betuwe zich aansluit bij de Statiegeldalliantie wordt aanvaard met 18 stemmen voor en 1 stem (VVD) tegen.
 • Met meerderheid van stemmen (12 stemmen voor (SGP, CDA en CU) en 7 stemmen tegen (PvdA, Gemeentebelangen en VVD)) wordt de eerste wijziging van de algemene plaatselijke verordening 2018 (initiatiefvoorstel), vastgesteld om het maximum van één te hanteren voor het aantal vergunningen voor seksbedrijven.

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen?