Vaststelling Grondprijzenbrief 2019

op 30 oktober 2018 vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 oktober 2018 op basis van het bepaalde in de nota grondbeleid de grondprijzenbrief 2019 hebben vastgesteld. Deze grondprijzenbrief is conform de nota grondbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Gevolgen

Op basis van de grondprijzenbrief zijn de door de gemeente Neder-Betuwe te hanteren grondprijzen voor verkoop en verhuur voor verschillende locaties vastgesteld voor het jaar 2019.

In werking

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2019 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Ter inzage

De Grondprijzenbrief is openbaar en is op te vragen bij Edwin Dijkema (Fysieke Pijler)