Uit de raadsvergadering van 6 december 2018

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in zijn vergadering van 6 december de volgende besluiten genomen:

 • Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan Stationsweg 3 te Echteld; het maakt de renovatie van het historische stationsgebouw aan de Stationsweg 3 te Echteld en de uitbreiding met een aanbouw en kleinschalige kantoorfunctie mogelijk.
 • Akkoord met de Grondprijzenbrief 2019 die door het college is vastgesteld.
 • Positieve reactie op de begrotingswijziging Werkzaak Rivierenland 2018 naar aanleiding van de bestuursrapportage over het eerste halfjaar van 2018 van Werkzaak.
 • Ingestemd met de derde wijziging APV, betreft woonoverlast: de mogelijkheid is toegevoegd dat de burgemeester specifieke gedragsaanwijzingen aan overlastgevers kan bij zowel huur- als koopwoningen. De raad heeft tevens aan de burgemeester verzocht ombij het vaststellen van de ‘Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Neder-Betuwe’ de in de motie genoemde wijzigingen mee te nemen: Verhaal kosten: uitgangspunt bij de toepassing van bestuursdwang is dat de kosten voor rekening van de overtreder/overlastgever komen. (…) De hoogte dwangsom als volgt te wijzigen: De dwangsom bedraagt maximaal € 2.500 en wordt verbeurd per keer dat hinder wordt veroorzaakt binnen de begunstigingstermijn. Bij recidive, dat wil zeggen als in de toekomst opnieuw een dwangsom wordt opgelegd, geldt een dwangsom van maximaal € 5.000 per keer. Van recidive is sprake bij overlastpleging op het zelfde adres of op een ander adres door de dezelfde veroorzaker binnen een periode van 5 jaar, waarbij het dan gaat om een soortgelijke vorm van overlast. Indien de opgelegde dwangsom niet leidt tot het beëindigen van de woonoverlast kan alsnog een last onder bestuursdwang worden opgelegd.
 • Ingestemd is met de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018’ die is afgestemd op de actuele wensen van de beheerder en de nabestaanden. Ook is voor kennisneming aangenomen de ‘Lijst Historische waardevolle graven en gedenktekens gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2018’ waarmee het behoud van de meest waardevolle gedenktekens is geborgd. de voorziening egalisatie begraafrechten op te heffen.
 • De rapportage besteding budgetten 2018 is voor kennisgeving aangenomen; ingestemd is met de begrotingswijziging nummer 23 en met het beschikbaar stellen voor 2019 van een aanvullend krediet Herenland ter hoogte van € 30.000. De raad heeft verder aan het college verzocht om uiterlijk in de ontwerpjaarrekening 2018 het in 2018 niet-gebruikte deel van de beschikbare middelen vallend onder de noemer ‘Projectsubsidie sportstimulering 2018-2022’ toe te voegen aan het beschikbare budget 2019 voor deze subsidie.
 • Vastgesteld de Kadernota Integrale veiligheid 2019-2022 en kennis genomen van het conceptjaarplan Veiligheid 2019.Ingestemd is met de terugkoopverklaring (koopplicht) van het Laanboomhuis ABC Opheusden voor de gemeente gedurende de eerste tien jaar van de exploitatie van het Laanboomhuis. De koopplicht van het Laanboomhuis voor de gemeente was een voorwaarde van de provincie voor haar subsidie en van de bank voor financiering aan TCO.Het Gemeentelijk Rioleringsplan Neder-Betuwe 2019 tot en met 2023 is vastgesteld alsmede de begrotingswijziging van 2019. In het plan zijn de beleidsmatige, strategische, operationele en financiële kaders voor de gemeentelijke watertaken voor de komende jaren beschreven. Ondanks een hoger investeringsvolume dan voorgaande periode is door een verlaging van de rekenrente van de kapitaallasten een verhoging van de rioolheffing niet noodzakelijk.

Voorzittershamer

 • De volgende belastingverordeningen vastgesteld:
  • Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelasting 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019.
  • Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2019.
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 inclusief tarieventabel.
  • Marktverordening 2019.
  • Marktgeldverordening 2019.
 • Ook Begrotingswijziging 1 van 2019 vastgesteld.

Wilt u meer weten? De stukken zijn elders op de site te lezen.