Neder-Betuwse ondernemers maken aanspraak op investeringsfonds

In de gemeente Neder-Betuwe kunnen samenwerkende ondernemers voor kansrijke projecten en activiteiten voortaan aanspraak maken op een Lokaal Investerings Fonds (LIF).

Dat heeft het college van B en W onlangs besloten. Het is een van de maatregelen, gebaseerd op leerpunten uit een brede enquête onder ondernemers van de afgelopen zomer.

Stefan van Someren (wethouder Economie): “Wij hebben de ambitie om hoog te eindigen op de lijst van meest MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Hiermee benadrukken we dat wij het lokale bedrijfsleven serieus nemen, graag met ondernemers samenwerken en hen in de breedte willen faciliteren. Het fonds is laagdrempelig ingericht. Als het aan mij ligt, kennen we in september 2019 het gehele bedrag uit het LIF toe. We hopen dat zoveel mogelijk ondernemerscollectieven hiervan gebruik gaan maken en dat ons mooie projectaanvragen bereiken”.

Gezamenlijk aanvragen

Collectieven van ondernemers kunnen subsidie aanvragen (geen individuele ondernemersprojecten). Een ander uitgangspunt is dat projecten een cofinanciering hebben van 50%. De ondernemerscollectieven dienen dus ook zelf bereid te zijn een investering te doen in het aan te vragen project. Aanvragen kunnen jaarlijks tot 1 juni worden ingediend. Een beoordelingscommissie, waarin vertegenwoordigers vanuit de verschillende ondernemerskringen zitting hebben, adviseert het college van B en W over de meest kansrijke projecten. Het college besluit dan na de zomer over de subsidietoekenning.

Leerpunten uit enquête ondernemers

De gemeente Neder-Betuwe legde in de zomer aan ondernemers diverse vragen voor om het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat en de samenwerking te peilen en waar mogelijk verder te verbeteren. “Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze ondernemers aankijken tegen samenwerking met de gemeente. We reflecteren daarop en trekken daaruit lering. Zo gaan we meer en meer elkaars taal spreken”, aldus Stefan van Someren. De enquête is afgezet tegen de resultaten uit 2015. De ondernemers blijken nu positiever te zijn dan in 2015, over allerlei aspecten: ondernemersklimaat (6,8), concurrentiepositie (7,0), eigen bedrijfshuisvesting (7,7) en samenwerking met de gemeente (6,1). Ook zijn ondernemers bevraagd over hun behoefte aan kantoorruimte zowel in de koop- en huursector. Dit geeft inzicht en munitie richting de provincie om te onderbouwen waaraan Neder-Betuwse ondernemers behoefte hebben.

Lokale ondernemersklimaat belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma. Voor een Lokaal Investerings Fonds (LIF) heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld. Een eigen investeringsfonds maakt het mogelijk om private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te co-financieren. Voor het LIF heeft de gemeenteraad in 2019 eenmalig € 40.000,00 beschikbaar gesteld (subsidieplafond van  € 20.000,- per aanvraag)  en voor de jaren daarna € 20.000,00 (subsidieplafond van € 10.000,- per aanvraag).

Meer informatie?

Voor een aanvraagformulier LIF of voor meer informatie kunt u terecht op www.nederbetuwe.nl > ondernemers > direct regelen. Met vragen kunt u ook terecht bij het bedrijvenloket van gemeente Neder-Betuwe via bedrijvenloket@nederbetuwe.nl.