Het Debat en Het Besluit, raadsvergadering op 6 december

Gemeentehuis, 19.30 uur

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte in de raadzaal om de discussie te volgen.

Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

 • Rapportage besteding budgetten 2018: Dit document geeft een positieve bijstelling aan van de financiële positie voor het jaar 2018 met €111.437. Voor een bedrag van € 415.227 worden werkzaamheden doorgeschoven van 2018 naar 2019. Het college stelt voor om dit bedrag in 2018 te storten in de algemene reserve en vervolgens in 2019 te onttrekken aan de algemene reserve.
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022: Hierin worden prioriteiten benoemd die passen bij het huidige veiligheidsbeeld en de verschillende ontwikkelingen op het brede terrein van veiligheid. In het bijbehorende conceptjaarplan staan de Uitvoeringsactiviteiten, wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en staan de acties voor het komende jaar.
 • Terugkoopverklaring Laanboomhuis ABC Opheusden: Afspraken tussen het college en kwekersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) over de ontwikkeling van het Laanboomhuis op het ABC zijn vertaald in een uitvoeringsovereenkomst en een subsidiebeschikking. Een koopplicht van het Laanboomhuis voor de gemeente is een voorwaarde van de provincie voor haar subsidie en van de bank voor financiering aan TCO. Aan de raad wordt de koopplicht gedurende de eerste tien jaar van exploitatie van het Laanboomhuis ter besluitvorming voorgelegd.
 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP): Het college stelt voor dat de raad dit nieuwe GRP vaststelt waarin staat hoe de gemeente omgaat met de wettelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het plan zijn de beleidsmatige, strategische, operationele en financiële kaders voor de gemeentelijke watertaken voor de komende jaren beschreven. Ondanks een hoger investeringsvolume dan voorgaande periode is door een verlaging van de rekenrente van de kapitaallasten een verhoging van de rioolheffing niet noodzakelijk.
 • Belastingverordeningen 2019: Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2019 door de gemeenteraad dienen diverse belastingverordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Het college heeft hiervoor de concepten voorbereid.

Het Besluit

 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

HAMERSTUKKEN

 • Bestemmingsplan Stationsweg 3 Echteld: Dit bestemmingsplan beoogt de renovatie van het historische stationsgebouw aan de Stationsweg 3 te Echteld en de uitbreiding met een aanbouw en kleinschalige kantoorfunctie. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Het college stelt voor dat de raad deze zienswijze deels gegrond en deels ongegrond verklaart en het bestemmingsplan gewijzigd vaststelt.
 • Grondprijzenbrief: Het college heeft de grondprijzenbrief 2019 vastgesteld en stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen in te dienen.
 • Begrotingswijziging Werkzaak Rivierenland 2018: Werkzaak Rivierenland heeft een bestuursrapportage over het eerste halfjaar van 2018 opgesteld. Deze leidt tot een begrotingswijziging. De aangesloten raden worden in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze op in te dienen. Het college stelt voor dat de raad positief reageert op de voorgestelde begrotingswijziging.
 • Derde wijziging APV, betreft woonoverlast: Het college stelt voor de Algemene Plaatselijke Verordening op enkele onderdelen te wijzigen. Een inhoudelijke wijziging betreft het toevoegen van de mogelijkheid van de burgemeester om specifieke gedragsaanwijzingen aan overlastgevers te geven bij zowel huur- als koopwoningen. De overige wijzigingen zijn redactioneel van aard.
 • Aanvullingen begraafplaatsenbeleid: Aan de raad wordt voorgesteld de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018’ vast te stellen. Deze verordening is afgestemd op de actuele wensen van de beheerder en de nabestaanden. Daarnaast wordt de raad voorgesteld de Lijst Historische waardevolle graven en gedenktekens gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2018 voor kennisneming aan te nemen waarmee het behoud van de meest waardevolle gedenktekens wordt geborgd. Tot slot wordt de raad voorgesteld de voorziening egalisatie begraafrechten op te heffen.

BESPREEKSTUKKEN

 • Rapportage besteding budgetten 2018
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • Terugkoopverklaring Laanboomhuis ABC Opheusden
 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Belastingverordeningen 2019

Zie toelichting bij ‘Het Debat’ waarin deze onderwerpen eerst aan de orde komen.

Achterliggende stukken zijn elders op onze site te vinden.

De vergadering kunt u in de raadzaal bijwonen maar deze is ook vanaf 19.30 uur rechtstreeks te volgen via liveverbinding. Klik op www.nederbetuwe.nl in de groene balk op ‘Politieke agenda’ en dan op ‘Live’. Als u bij ‘Politieke agenda’ op ‘Raad’ klikt, dan verschijnt de agenda met de achterliggende stukken.