Column wethouder Herman Gerritsen 'Geen woorden maar daden: voor een duurzame toekomst'

Het kan niemand ontgaan dat ons klimaat verandert.

"Het kan niemand ontgaan dat ons klimaat verandert. En dat een leefbare wereld om onze inzet vraagt. Dagelijks lezen en horen we over energiebesparing, energietransitie, energieneutraal, wateropgaven, dijkversterking, klimaatadaptatie, circulaire economie, C02- uitstoot en het gat in de ozonlaag.

Het weer is van slag. Het wordt warmer, heftige regenbuien, langdurige droogte. Een globaal en een lokaal probleem. In Neder-Betuwe weten we dat we de rivieren moeten vrezen en dat we daarom moeten werken aan sterke dijken. Het gebruik van fossiele brandstoffen - olie en gas - draagt bij aan het milieuprobleem. Wij produceren samen veel afval en gaan weinig efficiënt om met onze grondstoffen. Een deel van ons voedsel wordt weggegooid.

Het is belangrijk dat wij, om in termen van het CDA te spreken, goede rentmeesters zijn; dat wil zeggen dat we op een verantwoorde manier omgaan met de aarde. Als wij dat niet doen, dan is dat eigenlijk vreemd, omdat we daarmee de [levens]bron van ons bestaan uithollen. Kortom, om principiële maar ook pragmatische redenen moeten we duurzaam omgaan met het milieu.

Als individu doen we al veel, maar nog niet genoeg. Persoonlijk leg ik graag veel nadruk op het minder consumeren en zuiniger omgaan met onze energie. Het afval dat we niet produceren hoeven we niet te hergebruiken. Energiezuinig betekent minder milieuverontreiniging en vraagt om minder investeringen in alternatieve energiebronnen. Dit zijn activiteiten die u en ik vanaf nu ter hand kunnen nemen. Er is geen excuus om zelf niet aan besparing te doen.

Gezamenlijk doen we ook al veel. Maar het kan nog beter. Meer afval recyclen. Als overheid duurzaam bouwen. Het gebruik van zon- en windenergie stimuleren. Maar ook anticiperen op de toekomstige regen. Dat gaat dan om de hoogte van onze dijken, de capaciteit van onze riolen en de balans tussen bestrating en groen.

Voorkomen is beter dan genezen is een welbekende uitspraak. We moeten dan ook samen op zoek naar innovatieve oplossingen. Ik weet dat de energieke inwoners en bedrijven van Neder-Betuwe die uitdaging aan kunnen! Ik nodig u van harte uit om mee te praten tijdens de Klimaattop op 11 oktober.

Poster Klimaattop

Mijn motto is: ‘Geen woorden maar daden’. Vandaar dat wij druk doende zijn om de openbare verlichting te vervangen door ledlampen. En er is nog veel en veel meer te doen. Aan de slag dus.

Als gemeente Neder-Betuwe staan wij achter u.

Als gemeente zullen wij u faciliteren en stimuleren.

Als gemeente doen wij wat nodig is.'

 

Uw wethouder Duurzaamheid, Herman Gerritsen

Herman Gerritsen

Uitgelicht