Beeldvormende avond op 28 september

Welkom in de raadszaal

Raadszaal gemeentehuis.

Agenda

19.30 uur - Kaderstelling risicomanagement gemeenschappelijke regelingen

In ‘Het Debat’ voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 juni jongstleden is een conceptmotie aan de orde geweest over het risicomanagement van gemeenschappelijke regelingen. Deze bespreking werd afgesloten met de toezegging dat het college een voorstel zal maken. Mede aan de hand van de conceptmotie wordt ingegaan op de wenselijkheid, mogelijkheden en gevolgen om voor alle gemeenschappelijke regelingen samen (of eventueel per gemeenschappelijke regeling) een minimum en maximum weerstandsratio af te spreken (inclusief de hoogte ervan).
Dit voorstel wordt besproken ter voorbereiding op besluitvorming door de raad op 12 oktober 2017. In afwijking van de motie is het voorstel om een bandbreedte voor de weerstandsratio aan te houden van 1,0 tot 1,4 (in plaats van 0,5 tot 1,0) en een termijn van drie jaar te stellen om dit niveau te bereiken.

Aansluitend         Krediet voor energiebesparende maatregelen binnensportaccommodaties

Een onderdeel van de taakstellende bezuiniging op sport is een besparing van € 40.000 door ‘duurzaamheid’. Het college stelt voor om te investeren in energiebesparende maatregelen om deze bezuiniging te kunnen realiseren. Het gaat hier om het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. De totale investering bedraagt € 600.000, maar de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zouden door de energiebesparingen terugverdiend moeten worden. Besluitvorming door de raad staat gepland op 12 oktober 2017. Vooruitlopend daarop is er deze avond de beeldvormende gedachtewisseling.Een onderdeel van de taakstellende bezuiniging op sport is een besparing van € 40.000 door ‘duurzaamheid’. Het college stelt voor om te investeren in energiebesparende maatregelen om deze bezuiniging te kunnen realiseren. Het gaat hier om het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. De totale investering bedraagt € 600.000, maar de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zouden door de energiebesparingen terugverdiend moeten worden.

Besluitvorming door de raad staat gepland op 12 oktober 2017. Vooruitlopend daarop is er vanavond een beeldvormende gedachtewisseling.

20.45 uur Visie openbare ruimte 2018-2028

Het college stelt voor om een integrale werkwijze voor de openbare ruimte in te voeren. Deze is voor de periode 2018-2028 verwoord in de zogeheten ‘Integrale Visie Openbare Ruimte’ (IVOR). Aanleiding voor deze visie is het advies van de rekenkamercommissie (2016) om te komen tot een integrale afweging van kaders en taken. Besluitvorming door de raad staat gepland op 12 oktober 2017. Vooruitlopend daarop is er deze avond een beeldvormende gedachtewisseling.

Lees hier de achterliggende stukken.

Uitgelicht