Ruimte voor nieuwe zaken in begroting Neder-Betuwe; Belastingen gaan omlaag

Trots en dankbaar is het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe.

Trots en dankbaar is het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe. Want de cijfers in de begroting 2018 en de raming  voor de drie daaropvolgende jaren 2019-2021 laten een gezonde zelfstandige en financieel duurzame gemeente zien. Als de gemeenteraad op 9 november akkoord gaat met deze begroting, dan kan gemeente Neder-Betuwe diverse activiteiten samen met inwoners en ondernemers ontplooien. Bovendien gaan de belastingen (OZB) vanaf 2018 jaarlijks omlaag met 2%.

In de afgelopen jaren is de hand stevig op de knip gehouden en werd mondjesmaat nieuw beleid uitgevoerd. Rekening werd gehouden met de risico’s zoals de exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijven. Maar die risico’s zijn inmiddels in omvang afgenomen en beheersbaar. Bovendien verbetert de economie.

Overschotten

Het jaar 2018 van de aangeboden begroting sluit met een overschot van € 625.000,--. Ook de volgende jaren laten een overschot zien. In 2019 is dat overschot € 477.000,--, in 2020 gaat het om € 860.000,-- en in 2021 staat de teller op € 858.000,-- over.

Meer geld om uit te geven

Dit biedt ruimte om zaken aan te pakken. Verbetering van wegen in diverse  woonwijken  bijvoorbeeld. Ook komt er een fietspad langs de Broekdijk in Kesteren. In dit dorp kan de herinrichting van de Hoofdstraat van start. Er zijn mooie plannen die mede ten uitvoer gebracht kunnen worden voor de Veerhaven Ochten. Meer geld is er voor onderwijsvoorzieningen en voor promotie van de cultuurhistorie.

Meer geld betekent ook bevordering en kansen voor recreatie en toerisme.

De opgestelde Duurzaamheidsvisie kan verder worden uitgevoerd. En gemeente Neder-Betuwe blijft meedoen met het regionaal Energieloket en met regionale projecten op het gebied van ‘Mobiliteit, Groen, Groei en Wonen’.

Op het uitvoeringslijstje staan ook gemeentelijke ICT-voorzieningen voor verbetering van de digitale dienstverlening. Ook investeringen op het gebied van veiligheid liggen in het verschiet met de herijking van het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP). Ook komt er meer geld voor toezicht en handhaving op campings.

Wensen van de raad

De raad heeft aangegeven dat de belastingdruk voor inwoners omlaag moet en dat gaat gebeuren: de onroerendezaakbelasting vermindert vanaf 2018 jaarlijks met 2%. Onlangs nam de raad een motie aan om meer geld uit te trekken voor toezicht en handhaving op het gebied van de Drank- en Horecawet,  meer ruimte voor agrariërs en meer capaciteit voor verkeer & vervoer, groen, natuur, cultuur & landschap.

Raadsvergadering op 9 november om 19.00 uur

Het woord is nu aan de raad die over de begroting en meerjarenraming debatteert en een besluit neemt. Iedereen is welkom om naar het debat en het besluit te luisteren tijdens die openbare raadsvergadering op donderdag 9 november, aanvang 19.00 uur. Deze vergadering is ook via internet te volgen: www.nederbetuwe.nl/gemeenteraad/live.

Algemene beschouwingen

De politieke partijen publiceren hun verkorte algemene beschouwingen op de gemeentepagina in Het Gemeentenieuws van 1 november; deze tekst staat dan ook op de website www.nederbetuwe.nl.

Uitgelicht