Het Debat en Het Besluit, raadsvergadering op 12 oktober

Iedereen is van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook thuis te volgen via livestream.

Raadszaal gemeentehuis

Iedereen is van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook thuis te volgen via livestream https://neder-betuwe.notubiz.nl/live

19.30 uur: Het Debat

Discussie met raad, organisaties en inwoners over:

  • Integrale visie openbare ruimte 2018-2028
  • Krediet voor energiebesparing binnensportaccommodaties
  • Kaderstelling risicomanagement gemeenschappelijke regelingen

Aansluitend: Het Besluit, raadsvergadering

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Benoeming en ontslag burgerraadsleden

De raad wordt voorgesteld de heren N. van Dijken (ChristenUnie) en A.H.M. Bennink (VVD) te benoemen als burgerraadsleden. Tevens wordt de raad voorgesteld om de heer M.J. van Veen (ChristenUnie) ontslag te verlenen als burgerraadslid.

Integrale visie openbare ruimte 2018-2028

Het college stelt voor om een integrale werkwijze voor de openbare ruimte in te voeren. Deze is voor de periode 2018-2028 verwoord in de zogeheten ‘Integrale Visie Openbare Ruimte’ (IVOR). Aanleiding voor deze visie is het advies van de rekenkamercommissie (2016) om te komen tot een integrale afweging van kaders en taken.

Krediet voor energiebesparing binnensportaccommodaties

Een onderdeel van de taakstellende bezuiniging op sport is een besparing van € 40.000.-- door ‘duurzaamheid’. Het college stelt voor om € 600.000 te investeren in energiebesparende maatregelen om deze bezuiniging te kunnen realiseren. Het gaat hier om het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen.

Kaderstelling risicomanagement gemeenschappelijke regelingen

In ‘Het Debat’ voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 juni jongstleden is een conceptmotie aan de orde geweest over het risicomanagement van gemeenschappelijke regelingen. De bespreking daarvan werd afgesloten met de toezegging dat het college een voorstel zal maken waarin, mede aan de hand van de conceptmotie, wordt ingegaan op de wenselijkheid, mogelijkheden en gevolgen om voor alle gemeenschappelijke regelingen samen (of eventueel per gemeenschappelijke regeling) een minimum en maximum weerstandsratio af te spreken. Dit voorstel staat vanavond ter besluitvorming geagendeerd. In afwijking van de conceptmotie stelt het college voor om een bandbreedte voor de weerstandsratio aan te houden van 1,0 tot 1,4 (in plaats van 0,5 tot 1,0) en een termijn van drie jaar te stellen om dit niveau te bereiken.

Lees hier de achterliggende stukken.

Uitgelicht