Beeldvormende avond 26 oktober

Donderdag 26 oktober in gemeentehuis

Donderdag 26 oktober in gemeentehuis

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Raadszaal, 19.15 uur - Raadsspreekuur

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, kunnen zich tot uiterlijk 25 oktober 2017 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.

  • Raadszaal, 19.30 uur - Preventie- en handhavingsplan alcohol

De gemeenteraad moet periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. Voorkomen van alcoholmisbruik is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het college stelt voor om extra middelen vrij te maken om het beleid een impuls te geven. Besluitvorming door de raad staat gepland op 9 november 2017. Vooruitlopend daarop is er vanavond een beeldvormende gedachtewisseling.

  • Lingezaal, 19.30 uur - Bestemmingsplan Casterhoven, Deelplan A, oostzijde fase 2

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 18 woningen te bouwen aan de oostzijde van Casterhoven, fase 2. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Het college stelt voor om deze zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Vooruitlopend op besluitvorming door de raad (9 november) is er vanavond een beeldvormende gedachtewisseling, zowel over het bestemmingsplan als geheel als over de ingediende zienswijzen. Belanghebbenden zijn van harte welkom om aan deze bespreking deel te nemen.

  • Raadzaal, 20.30 uur - Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

De gemeenteraad heeft het zogeheten budgetrecht. Dit houdt in dat de gemeenteraad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven en hoeveel inkomsten daarvoor (naar verwachting) beschikbaar zijn. Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Op 9 november gebeurt dit voor de begroting 2018. Ter voorbereiding heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbegroting opgesteld. Vanavond vindt een beeldvormende behandeling van de ontwerpbegroting plaats.

Uitgelicht