Gemeenteraad stelt begroting 2018 en meerjarenraming vast; OZB eerste jaar met 5% omlaag

In zijn vergadering van donderdag 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 aangenomen.

In zijn vergadering van donderdag 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 aangenomen.

Aangenomen amendementen

De volgende amendementen werden aangenomen:

  • Extra verlaging OZB voor het jaar 2018: 5% in plaats van 2% (voor de jaren 2019-2021 is het 2%).
  • Verhoging reservering naar 90% van de waarde van de gevormde bestemmingsreserve precariobelasting.
  • Het niveau van de toezichtsarrangementen van alle verbonden partijen te plaatsen onder 1; de nieuw samengestelde raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moet bepalen of hij een alternatief wil voor de werkwijze met toezichtsarrangementen – en zo ja hoe dat alternatief er uit moet zien.
  • Een extra structureel bedrag van € 25.000 opnemen in de begroting vanaf 2018 voor projectsubsidies op het terrein van sport en bewegen (binnen bepaalde kaders).
  • Organiseren Dag van de Dialoog.

Het amendement voor het schrappen van bezuinigingen op sport kreeg geen meerderheid van stemmen.

Aangenomen moties

De volgende moties werden aangenomen:

  • De wensen van de scholen inventariseren over inzet Halt voor preventie op scholen. Mocht blijken dat de wensen groter zijn dan het budget, dan kan de raad op een later moment besluiten of het wenselijk is het budget te verhogen.
  • Investeringsvoorstel te doen voor de ontwikkeling van een ontsluitingsweg voor het ABC-terrein in westelijke richting.
  • Het college wordt gevraagd een notitie te maken over het onderwerp ‘versterken van relaties’ met daarin een visie op de rol van de gemeente, een overzicht wat er nu gebeurt en ideeën voor de toekomst.

Bekijk hier de financiële positie inclusief de aangenomen amendementen en moties.

Debat beluisteren / achterliggende stukken lezen

Wilt u het debat beluisteren en achterliggende (raads)stukken lezen, kijk dan elders op deze gemeentelijke website.

Uitgelicht