Beeldvormende avond, donderdag 23 november in gemeentehuis

Van harte welkom!

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Raadszaal

 • 18.30 uur - Integrale visie openbare ruimte en Reparatie groenbeleidsplan: Het college stelt voor dat de raad op 7 december de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 2018-2028 , versie 1.0, vaststelt en € 25.000 beschikbaar stelt ten laste van de algemene middelen (begrotingsoverschot) voor implementatie en doorontwikkeling van de IVOR tot een IBOR-projectenboek. Het college stelt voor dat de raad het besluit over het groenbeleidsplan van 9 maart jl. aanpast, omdat het voorstel en de bijlage niet op elkaar aan sloten.
 • 19.00 uur - Belastingverordeningen 2018: Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2018 door de gemeenteraad dienen diverse belastingverordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Het college heeft hiervoor de concepten voorbereid. Daarin worden alle belastingen en leges verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. Dit geldt niet voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de precariobelasting.
 • Aansluitend – Begraafplaatsenbeleid: Het college stelt voor dat de raad op 7 december de ‘actualisatie beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2018-2021’ vaststelt en de tarieven voor lijkbezorgingrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente verlaagt met 9% per 1 januari 2018.
 • Aansluitend – Actualisatie gebouwenbeheer: Het college stelt voor dat de raad op 7 december het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2021 vaststelt en de kredieten voor de onderhoudsinvesteringen voor deze jaren beschikbaar stelt.
 • Aansluitend - Algemene verordening ondergrondse infrastructuren: Het college stelt voor dat de raad op 7 december deze verordening vaststelt. Daarmee beoogt het college dat het beleid en de regelgeving voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden uniform en integraal zijn.
 • 20.30 uur - Uitvoeringsprogramma verkeer- en vervoerplan: Het concept-uitvoeringsprogramma wordt eerst - uitgesplitst per kern - gepresenteerd. Vervolgens vindt hierover een discussie plaats. Geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom om aan deze discussie deel te nemen. Het college neemt de oogst van de discussie mee bij het opstellen van het uiteindelijke voorstel. Definitieve besluitvorming in de raad staat gepland op 8 maart 2018.
 • 21.30 uur - Advies aan Commissariaat van de Media over aanvragen lokale omroep: Er zijn twee gegadigden voor aanwijzing als lokale omroep in Neder-Betuwe. Voordat het Commissariaat van de Media één van hen aanwijst wordt de raad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Vanavond vindt een beeldvormende bespreking van dit onderwerp plaats.

Lingezaal (D1.35)

 • 19.00 uur – Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op de agenda van deze beeldvormende avond staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, kunnen zich tot uiterlijk 22 november 2017 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.
 • 19.30 uur - Verordening jeugdhulp 2018: Het college stelt voor dat de raad een nieuwe verordening maatschappelijke jeugdhulp vaststelt. Met deze nieuwe verordening wordt de juridische basis gelegd voor een efficiëntere afwikkeling van hulpvragen. Ook is deze verordening geschoond van overbodige bepalingen en heeft aanpassing plaatsgevonden aan enkele wetten.
 • Aansluitend - Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018: Het college stelt voor dat de raad een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning vaststelt. Deze nieuwe verordening beoogt een juridische basis te leggen voor een efficiëntere afwikkeling van hulpvragen. Ook zijn overbodige bepalingen verwijderd en heeft aanpassing plaatsgevonden aan enkele wetten. Daarnaast wordt geregeld op welke wijze de gemeente omgaat met het mantelzorgcompliment en wordt een basis gelegd voor het vaststellen van een reële kostprijs voor Wmo-diensten. Ten slotte wordt uitvoering gegeven aan enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de berekening van het persoonsgebonden budget.
 • Aansluitend - Actualisatie verordeningen Participatiewet 2018: Naar aanleiding van nieuwe wetswijzigingen stelt het college voor de verordening loonkostensubsidie aan te passen. Hiermee zijn nieuwe mogelijkheden voor de uitvoering, zoals het toepassen van de zogenaamde ‘praktijkroute’ en forfaitaire loonkostensubsidie in de verordeningen verwerkt. Tevens stelt het college voor de re-integratieverordening te actualiseren en de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 in te trekken.
 • 20.30 uur - Dienstverleningsovereenkomst Regio Rivierenland op het gebied van Wmo-jeugd: In de afgelopen maanden hebben de gemeenten het Programma Wmo/Jeugd én de samenwerking daarin in kaart gebracht en zijn zij in gezamenlijkheid tot een advies gekomen voor het formaliseren van  de samenwerking en de regionale taken hierin met aandachtspunten voor verdere uitwerking.
 • Aansluitend - Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018: Het college stelt voor dat de raad op 7 december de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018 vaststelt. Er is een aantal wijzigingen waarmee enkele juridische oneffenheden worden opgelost en enkele inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Ook is de APV Neder-Betuwe naast de model-APV van de VNG gelegd en waar nodig hierop aangepast.
 • Aansluitend - Erfgoedverordening 2017: Het college stelt voor een nieuwe erfgoedverordening vast te stellen. Dit om aan te sluiten bij de nu geldende wetgeving en de in 2016 vastgestelde archeologische beleidskaart.

Uitgelicht