Gemeenteraad stemt in met beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020

De gemeenteraad van Neder-Betuwe stemde in zijn vergadering van 6 juli in met het beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 dat tot stand kwam met inbreng van inwoners, (vrijwilligers)organisaties en de Wmo-raad.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe stemde in zijn vergadering van 6 juli in met het beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 dat tot stand kwam met inbreng van inwoners, (vrijwilligers)organisaties en de Wmo-raad.

Het doel van dit beleidsplan is dat inwoners van Neder-Betuwe langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zorg en ondersteuning passend en sluitend zijn en jongeren zich veilig en positief ontwikkelen.

Ervaringen

Het plan is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen twee jaren. Sinds 2015 is de gemeente – net als alle andere gemeenten in Nederland – verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning  via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Aan inwoners, (vrijwilligers)organisaties en de Wmo-raad is schriftelijk en via bijeenkomsten gevraagd om reacties over de uitvoering van het beleid in de afgelopen twee jaar en adviezen voor de toekomst.

Acht prioriteiten

Mede naar aanleiding van de reacties van inwoners en organisaties zijn acht prioriteiten in het beleidsplan genoemd:

  1. Verbeteren van de werking Kernpunten
  2. Armoede voorkomen en terugbrengen
  3. Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
  4. Inspelen op behoefte aan passend woonaanbod
  5. De inkoop en de inkoopafspraken voor zorgverleners en andere ketenpartners verbeteren
  6. Beheersing van de kosten voor Jeugdhulp
  7. Meer aandacht voor preventie
  8. Verbeteren van de samenwerking en de afstemming tussen gemeente en organisaties

Basis uitvoeringsplan

Op dit moment vindt ook evaluatie plaats van de werking van de Kernpunten. Deze evaluatie, de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, de welzijnsnota en het vastgestelde beleidsplan vormen de basis voor het uitvoeringsplan dat het college in het najaar vaststelt. Vooruitlopend op dit uitvoeringsplan wordt al wel gewerkt conform het vastgestelde beleidsplan. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de werkwijzen van de Kernpunten via de inzet van extra mensen zodat de wachttijden verminderen. Ook de openingstijden zijn verruimd.

Bestaande activiteiten Wmo en Jeugd

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten op het gebied van Wmo en Jeugd (pdf, 101 kB). Deze is op verzoek ook schriftelijk verkrijgbaar.

Inzage plan

Het beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 is hier in te zien (pdf, 1 MB).

Uitgelicht