Grondprijzenbrief 2018 vastgesteld

op 21 november 2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 november 2017 hebben vastgesteld de Grondprijzenbrief 2018 gemeente Neder-Betuwe, die conform de Nota grondbeleid is voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Grondprijzen

Op basis van deze Grondprijzenbrief zijn de grondprijzen die gemeente Neder-Betuwe hanteert voor verkoop en verhuur voor verschillende locaties vastgesteld voor het jaar 2018.

Geldigheid

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2018 en is geldig tot en met 31 december 2018.

Inzage

De Grondprijzenbrief is openbaar. Kijk hiervoor elders op onze website.

Uitgelicht