Donderdag 7 december: Raadsvergadering

Eerst Het Debat en daarna Het Besluit

Op 7 december vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Deze vergadering is ook rechtstreeks te volgen via www.nederbetuwe.nl (alleen geluid). Klik op Gemeenteraad (groene balk) en daarna op ‘Politieke agenda’ en dan op ‘Live’.

Dit is de agenda.

19.30 uur: HET DEBAT

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Besteding budgetten 2017: Het college informeert de raad in deze rapportage over het verloop van de financiële positie en de besteding van de budgetten tot en met 1 november 2017. De daadwerkelijke uitkomst van 2017 wordt medio 2018 in de jaarrekening 2017 vastgelegd. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de rapportage en de uit deze rapportage voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
 4. Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2018-2021: Vanwege recente ontwikkelingen stelt het college voor het begraafplaatsenbeleid te actualiseren. Belangrijke onderdelen daarin zijn de uitbesteding van het beheer en onderhoud (inclusief lijkbezorging) voor een langere periode en een structurele afname van het aantal lijkbezorgingen. De actualisatie leidt tot een kostendekkendheid van 109%, hetgeen de ruimte biedt om de tarieven met 9% ter verlagen.
 5. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018: Het college stelt voor dat de raad een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vaststelt.
 6. Belastingverordeningen 2018: Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2018 door de gemeenteraad dienen diverse belastingverordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Het college heeft hiervoor de concepten voorbereid.
 7. Sluiting

Aansluitend: HET BESLUIT

 1. Opening
 2. Voorstel tot vaststelling van de agenda waarbij tevens een besluit wordt genomen over de adviezen uit Het Debat van eerder deze avond.
 3. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijsten van 9 november 2017 ( Het Debat en raadsvergadering Het Besluit).
 4. Ingekomen stukken – voorstel om de lijst hiervan vast te stellen.
 5. Vragen(half)uurtje voor raadsleden voor vragen van actuele en/of politieke aard die geen uitstel dulden.
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

HAMERSTUKKEN

 1. Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan wethouder R.E. Benschop: Wethouders moeten in beginsel wonen in de gemeente waar ze werken. De raad kan een wethouder die niet in de gemeente woont voor een jaar ontheffing verlenen van deze vereiste – en kan deze vereiste telkens met een jaar verlengen. De raad wordt nu voorgesteld de vorig jaar aan wethouder Benschop verleende ontheffing te verlengen.
 2. Budget buitenlandse betrekkingen: Sinds 2015 is er geen budget voor buitenlandse betrekkingen. Hierdoor kan er geen uitvoering worden gegeven aan het convenant met de gemeente Pepowo. Om dit te herstellen wordt voorgesteld het genoemde budget weer in de begroting op te nemen.
 3. Actualisatie verordeningen Participatiewet 2018: Naar aanleiding van nieuwe wetswijzigingen stelt het college voor de verordening loonkostensubsidie aan te passen. Hiermee zijn nieuwe mogelijkheden voor de uitvoering, zoals het toepassen van de zogenaamde ‘praktijkroute’ en forfaitaire loonkostensubsidie in de verordeningen verwerkt. Tevens stelt het college voor de re-integratieverordening te actualiseren en de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 in te trekken.
 4. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018: Het college stelt voor dat de raad een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning vaststelt. Deze nieuwe verordening beoogt een juridische basis te leggen voor een efficiëntere afwikkeling van hulpvragen. Ook zijn overbodige bepalingen verwijderd en heeft aanpassing plaatsgevonden aan enkele wetten. Daarnaast wordt geregeld op welke wijze de gemeente omgaat met het mantelzorgcompliment en wordt een basis gelegd voor het vaststellen van een reële kostprijs voor Wmo-diensten. Ten slotte wordt uitvoering gegeven aan enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de berekening van het persoonsgebonden budget.
 5. Verordening jeugdhulp 2018: Het college stelt voor dat de raad een nieuwe verordening jeugdhulp vaststelt. Met deze nieuwe verordening wordt de juridische basis gelegd voor een efficiëntere afwikkeling van hulpvragen. Ook is deze verordening geschoond van overbodige bepalingen en heeft aanpassing plaatsgevonden aan enkele wetten.
 6. Begrotingswijziging GGD Gelderland-Zuid 2018: De begroting van de GGD Gelderland-Zuid is op 29 juni 2017 vastgesteld. Op 1 augustus 2017 is de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren ingegaan. In deze cao is een stijging van de loonkosten opgenomen. Daardoor nemen de uitgaven voor de GGD toe. Het voorstel is om de begroting 2018 hierop aan te passen. Voor Neder-Betuwe betekent dit een structurele extra uitgave van € 12.658.
 7. Bestemmingsplan ‘Opheusden, Hamsestraat tussen nr. 14 en 20’: Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woning te bouwen in de lintbebouwing van de Hamsestraat tussen de nrs. 14 en 20. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Daarom stelt het college voor dat de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vaststelt.
 8. Grondprijzenbrief 2018: Het college heeft de grondprijzenbrief 2018 op 21 november 2017 vastgesteld. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te dienen, maar het college stelt voor dat de raad dat in dit geval niet doet.
 9. Beheerplan duurzaam meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2021: Vanwege nieuwe landelijke regelgeving dient het huidige beheerplan onderhoud gebouwen te worden aangepast naar een nieuw en tevens duurzaam beheerplan. In het plan staat welke werkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen de komende vier jaar worden uitgevoerd en wat de kosten hiervoor zijn. Het gaat daarbij om dagelijks onderhoud, het verhelpen van klachten, groot onderhoud en investeringen in duurzaamheid.
 10. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren: Het college stelt voor dat de raad de algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) vaststelt. Daarmee beoogt het college dat het beleid en de regelgeving voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden uniform en integraal zijn.
 11. Groenbeleidsplan (reparatiebesluit): Het college stelt de raad voor om het raadsbesluit van 9 maart jl. over het groenbeleidsplan te repareren, omdat het voorstel en de bijlage niet goed op elkaar aan sloten.
 12. Integrale visie openbare ruimte: Het college stelt voor om een integrale werkwijze voor de openbare ruimte in te voeren. Deze is voor de periode 2018-2028 verwoord in de zogeheten ‘Integrale Visie Openbare Ruimte’ (IVOR). Aanleiding voor deze visie is het advies van de rekenkamercommissie (2016) om te komen tot een integrale afweging van kaders en taken.
 13. Erfgoedverordening 2017: Het college stelt voor een nieuwe erfgoedverordening vast te stellen. Dit om aan te sluiten bij de nu geldende wetgeving en de in 2016 vastgestelde archeologische beleidskaart.

BESPREEKSTUKKEN

 1. Bij het onderdeel ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.
 2. Besteding budgetten 2017
 3. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018
 4. Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2018-2021
 5. Belastingverordeningen 2018
 6. Sluiting

Uitgelicht