Besluiten gemeenteraad

van 7 december 2017

Op 7 december 2017 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:

 • Verlenging van ontheffing met een jaar van het vereiste van ingezetenschap aan wethouder R.E. Benschop.
 • Toestemming voor een excursie naar de gemeente Saerbeck, de enige energieneutrale gemeente in Europa; dit kan de raad helpen bij de besluitvorming over het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
 • Opname in de begroting van het budget buitenlandse betrekkingen zodat uitvoering kan worden gegeven aan het convenant met de gemeente Pepowo.
 • Actualisatie van de verordeningen Participatiewet 2018.
 • Vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018.
 • Vaststelling van de Verordening Jeugdhulp 2018.
 • Aanpassing van de begroting 2018 Neder-Betuwe in verband met wijzigingen bij GGD Gelderland-Zuid in verband met stijging loonkosten.
 • Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Opheusden, Hamsestraat tussen nr. 14 en 20’ dat de bouw van een woning op die locatie mogelijk maakt.
 • Vaststelling ‘Grondprijzenbrief 2018’.
 • Vaststelling ‘Beheerplan duurzaam meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2021’ betreffende dagelijks onderhoud, verhelpen van klachten, groot onderhoud en investeringen in duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen.
 • Vaststelling ‘Algemene verordening ondergrondse infrastructuren’ voor uniform en integraal beleid voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden.
 • Vaststelling Groenbeleidsplan (reparatiebesluit) zodat het voorstel en de bijlage weer op elkaar aansluiten.
 • Vaststelling ‘Integrale visie openbare ruimte’ die ervoor zorgt dat kaders en taken integraal worden afgewogen; een en ander na advies van de Rekenkamercommissie.
 • Vaststelling Erfgoedverordening 2017; hierdoor wordt weer aangesloten bij de nu geldende wetgeving en de in 2016 vastgestelde archeologische beleidskaart.
 • Vaststelling van de begrotingswijziging die voortvloeit uit de rapportage over het verloop van de financiële positie en de besteding van de budgetten tot en met 1 november 2017.
 • Vaststelling ‘Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2018’.
 • Vaststelling ‘Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2018-2021’. De lijkbezorgingsrechten dalen niet met 9% zoals door het college was voorgesteld maar met 19% omdat een amendement unaniem door de raad werd aangenomen om de uitgaven voor het onderhoud van de zogenoemde ‘niet-actieve begraafplaatsen’ niet meer mee te nemen bij het bepalen van de tarieven van de lijkbezorgingsrechten maar deze in het reguliere onderhoud op te nemen.
 • Vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ als gevolg van de vaststelling van de begroting 2018.

Meer weten over bovenstaande besluiten? Kijk elders op onze website. Daar is de vergadering ook terug te luisteren.

Uitgelicht