Laanboomgebouw dichter bij; Visitekaartje Agro Business Centre Opheusden

ABC

Net over het spoor buiten de bebouwde kom van Opheusden groeit het Agro Business Centre (ABC). De eerste ondernemer opent er binnenkort zijn deuren en de tweede gaat binnenkort bouwen. Verdere plannen zijn er genoeg. Onder andere voor het Laanboomgebouw – een centraal punt voor iedereen –waarvoor Provincie Gelderland een half miljoen beschikbaar stelt. Het draagt bij aan de ambitie van het Laanboomcentrum Opheusden om uit te groeien tot hét toonaangevende laanboomcluster van de wereld.

ABC

Het bedrijfsterrein ABC in aanbouw wordt het middelpunt van bedrijven die verbonden zijn aan de laanboomteelt en profiteren van elkaars nabijheid.

ABC

Wethouder Hans Keuken: “Het laanboomgebouw is een belangrijke schakel tussen teelt en handel. Hier laten we zien wat de sector doet.”

Provincie Gelderland, Tree Centre Opheusden (TCO) en gemeente Neder-Betuwe stippelden in de afgelopen maanden een gezamenlijke koers uit om dit gebouw te realiseren De bijdrage van een half miljoen waarvoor de Provincie groen licht gaf, brengt de bouw van het Laanboomgebouw met stappen dichterbij. TCO en gemeente Neder-Betuwe dragen bij aan het mogelijk maken van de ontwikkeling en exploitatie van het gebouw.

ABC

Zo zou het eruit kunnen gaan zien. Besluitvorming over het Laanboomgebouw moet nog plaatsvinden.

Visitekaartje en handelscentrum

Het Laanboomgebouw is een visitekaartje voor iedereen die betrokken is bij het ABC-terrein. Een gebouw plús een eigen buitenruimte waar de kwekers hun laanbomen kunnen tonen. Een plek om gasten te ontvangen, kennis te delen en cursussen te geven of juist te krijgen, te vergaderen en om samen te werken aan innovatie. Dat is de laanboomsector wel toevertrouwd.

ABC
Zo zou het eruit kunnen gaan zien. Besluitvorming over het Laanboomgebouw moet nog plaatsvinden.

Maar ook een handelscentrum dat gericht is op markt en afzet. Hoe het gebouw er precies uit gaat zien, welke functies er in komen en wie eigenaar en exploitant wordt, daar wordt nu aan gewerkt. Nu is al wel duidelijk dat de komst van het laanboomgebouw positieve maatschappelijke effecten heeft en bijdraagt aan de doelen van de Gelderse Corridor.

ABC

Gelderse Corridor

De Gelderse corridor verbindt de Rotterdamse haven met het Duitse achterland. Via water, spoor en weg  worden dagelijks tonnen goederen vervoerd naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Provincie Gelderland werkt er aan om de positie te verstevigen en via de knooppunten in onze regio ook werk te halen uit het goederenvervoer langs de A15, de Betuweroute en de grote rivieren. De combinatie van weg, water en spoor is uniek en kent veel dynamiek. En heeft daarmee volop kansen voor een nog betere (inter)nationale positie en economische meerwaarde. Goed voor de werkgelegenheid!

ABC

Damcon

De bedrijfsruimten van Damcon Boomkwekerijmachines zijn onder de pannen en in augustus aanstaande hoopt de eigenaar het bedrijf, dat al bijna 50 jaar in het centrum van Opheusden is gevestigd, te  verhuizen naar net buiten het dorp. Na jaren van plannen maken “valt alles hiermee op z’n plek”, aldus Gerrit Massink, directeur van Damcon. “Een efficiënt gebouw op een toplocatie in het hart van Tree Centre Opheusden. En wat belangrijker is, de werkplaatsen draaien op volle kracht, het is erg druk. De nationale boomkwekersmarkt lijkt aan te trekken. Wereldwijd neemt de belangstelling voor de Damcon-machines toe. Nog even en dan behoort het buiten afmonteren van onze plantmachines tot het verleden want met deze nieuwbouw kunnen we in ieder geval allemaal binnen werken en zijn we klaar voor de toekomst.”

ABC

Van Tuijl

De gemeente bereikte in maart jongstleden overeenstemming over de verkoop van een bedrijfskavel op het Agro Business Centre aan Van Tuijl BV uit Haaften, toeleverancier voor de boomteelt. De gemeente is inmiddels begonnen met het bouwrijp maken van het perceel dat 19.000 m2 groot is en start de  procedure voor de omgevingsvergunning. Van Tuijl kan in de tweede helft van dit jaar gaan bouwen; er komt een bedrijfspand voor opslag, productie en ontwikkeling alsmede kantoor- en vergaderruimten.

Van Tuijl: “De toelevering aan de boomkwekerij is de laatste 10 jaar toegenomen. In verband met toename van activiteiten en ruimtegebrek is de nieuwe vestiging in het hart van Opheusden een positieve keuze. De vestiging in Haaften blijft bestaan.” Van Tuijl realiseert de bedrijfsuitbreiding in twee fasen: dit jaar wordt een perceel van ruim 8.400 m2 door de gemeente aan Van Tuijl geleverd, waarop het eerste deel van het gebouw wordt gerealiseerd. Het tweede deel van het perceel van ruim 10.500 m2 wordt uiterlijk medio 2019 geleverd en vervolgens ook bebouwd.

ABC

Organisch

De gemeente is in overleg met diverse ondernemers en grondeigenaren voor de verdere invulling van de bedrijfskavels direct westelijk van de Pijenkampseveldweg. Er is belangstelling genoeg. Het is de  bedoeling dat het ABC-terrein zich organisch ontwikkelt: van lieverlede worden de bedrijven zodanig ingepast zoals zij dat zelf wensen. De structuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad werd vastgesteld biedt voor de ondernemers de maximale ruimte. Hierdoor ontstaat er een hoogwaardig bedrijventerrein dat gespecialiseerd is in de laanboomsector. Met virtuele handel maar ook met een fysiek middelpunt.

ABC

ABC

Infrastructurele werkzaamheden

Er is veel werk verzet in de afgelopen jaren voor de infrastructuur. De nieuwe rotonde is aangelegd, er kwam een insteekweg en een weg tussen de huidige locatie van Kegelaar en de Parallelweg die inmiddels is afgesloten vanaf de Dodewaardsestraat. Tijdens de aanleg van fase 1 is het terrein ontdaan van niet-gesprongen explosieven en is archeologisch onderzoek verricht. Kwetsbare diersoorten zijn overgezet naar de nieuwe vijver aan de oostzijde van de Dodewaardsestraat, diverse bodemverontreinigingen zijn gesaneerd en er heeft een asbestsanering plaatsgevonden. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van fase 2 om de percelen van Van Tuijl en de daarachter gelegen bedrijfskavel te ontsluiten.

ABC

Het merk ABC

De gemeente gaat nog dit jaar samen met TCO werken aan de zogenoemd ‘branding’ van het ABC: het neerzetten van het ‘merk ABC’ als hét Laanboomcentrum van Nederland en Europa. Dit leidt mogelijk tot een internationale naam voor het gebied, een nieuwe website en fysieke uitingen van het merk via borden langs de A15. TCO en gemeente gaan ook samen aan de slag met een communicatieplan en een groenplan.

ABC

Tree Centre Opheusden

De boomkwekerijen in en rondom Opheusden vormen samen Tree Centre Opheusden. Meer dan 160  bedrijven die via TCO één gezicht vormen en garant staan voor vakmanschap, een groot assortiment, hoge kwaliteit en bomen die bijna overal gedijen.

ABC

Laanboompact

Het Laanboompact is een initiatief van de Tree Centre Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe, gemeente Buren, Provincie Gelderland en Rabobank West Betuwe. Doelstelling van het Laanboompact is het versterken van de laanboomsector in de Betuwe. De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de Betuwe. Rond Opheusden zijn 160 kwekers en handelsbedrijven actief, die samen met toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor ruim negenhonderd voltijds arbeidsplaatsen zorgen. Het gebied is goed ontsloten via de snelwegen A2, A50 en A15. De samenwerking in het pact krijgt gestalte via onder andere projecten, bijeenkomsten, promotieactiviteiten en werkgroepen.

Uitgelicht

Zoeken